598 Sistemi standardizacije

598 Sistemi standardizacije

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ivana Mijatović

1. Opis vsebine 

Pojem, razvoj in pomen standardizacije;
Cilji in načela standardizacije; Mednarodna standardizacija.Evropskega sistema standardizacije. Standardizacija in optimizacija;
Standardi: vrste in značilnosti; Standardi kakovosti; Interni standardi; Koncepti in vlogo akreditacijo in certifikacijo. Standardizacija v storitveni dejavnosti in javne uprave. Mehanizmi širjenje standardov. Delo v delavnicah poglabljajo znanje s področja standardov, pomembnost standardizacije in kritično analizirati pretekle izkušnje. V razpravah, študije primerov in diskusije osvetliti možne aplikacije v vlado in javnim sektorjem.

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Mijatovic I., Živkovic N., (Eds), Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration, Zlatibor, Serbia, Proceedings of the 7th International Conference, 2010.
 • Hesser W., Feilzer A., de Vries H.J., Standardization in Companies and Markets, Helmut Schmidt University Germany and Erasmus University of Rotterdam Netherlands, 3rd Edition, 2010.
 • de Vries H.J., Standardization – A Business Approach to the Role of National Standardization Organizations, Kluwer Academic Publishers, 1999.
 • Murphy C. N. and Yates J. A., The International Organization for Standardization (ISO) Global governance through voluntary consensus, Routledge, New York, 2009.
 • Langenberg T., Standardization  and Expectations, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
 • Swann P., The Economics of Standardization: An Update, Innovative Economics Limited, 2010.
 • Varoufakis G., Ancient Greek Standards – The History and Control of the Materials Which Left Their Mark on Greek Civilization, Athens, 1999.
 • Mijatovic I., West and East – Can the management system standards cross the gap, Proceeding of the 13 th EURAS Workshop 2008, European Academy for Standardisation, Sweden, pp. 187-202, 2008.

3. Cilji in kompetence

Pridobitev specifičnega znanja o tandardizaciji, sistemih in modelih standardizacije, vrstah standardov, akreditaciji in certifikaciji sistemov, procesov, proizvodov in storitev, oceni stanja sistemov standardizacije.
Po zaključku tega predmeta bo študent dokazati, da razume: koncepti in vloga standardih in standardizaciji; klasifikacijo standardov; vloga standardov v storitvenem sektorju (s poudarki na vlogo standardih in standardizaciji v javni upravi) in koncepte in vloge za akreditacijo in certificiranje. Študenti bodo seznanjeni z mrežami nacionalnih, regionalnih in mednarodnih standardov razvojnimi organizacijami kot tudi metode za razvoj standardov in mehanizme širjenja standardov.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Študent se usposablja za obvladovanje znanj na področju standardizacije in le-te poveže s predhodno pridobljenimi znanji.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja z interaktivno udeležbo študentov pri pouku, predstavitev praktičnih primerov, študije primerov, ustvarjalnih delavnice, vaje reševanje specifičnih problemov pri uporabi standardov v procesu posvetovanja seminarjev. Seminarske naloge bodo predstavljeni celotni skupini in razpravljali o rezultatih.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Aktivno sodelovanje 10%
 • Izdelava seminarske naloge 20%
 • Seminarska naloga 10%
 • Ustni izpit 60%