597 Modeli, metode in tehnike upravljanja s kakovostjo

597 Modeli, metode in tehnike upravljanja s kakovostjo

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Jovan Filipović

1. Opis vsebine

Sodoben pomen pojmov industrija in storitev. Dimenzije kakovosti. Uspešnost in učinkovitost.Trilogija kakovosti. Sistemski pristop k kakovosti. Sistem kakovosti. Sistem za upravljanje s kakovostjo. Zagotavljanje kakovosti. Principi celovitega obvladovanja kakovosti (TQM). Infrastruktura, praksa in orodja TQM. Proces. Upravljanje s procesi. Izboljšanje procesov (inkrementalne izboljšave, skokovite izboljšave, Benchmarking in Reengineering). Opredelitve metod, tehnik in orodij. Orodja za projektiranje procesov (statistični poskus, metoda Taguchi, metoda QFD, POKA-YOKE (preprečevanje napake). Osnovna orodja kakovosti. Merjenje in upravljanje s strateškimi informacijami. Ciklus PDCA.  Osredotočenost na kupca/uporabnika.  Kakovost in organizacijska struktura. Stroški kakovosti. Osnovni principi upravljanja s kakovostjo - podlaga serije ISO 9000:2000. Modeli QMS-a. Standardi serije ISO 9000:2000. Akreditacija in certifikacija.
Reševanje problemov, analiza študij primerov o metodah, tehnikah, orodja. Pregled praks evropskih držav pri izvajanju standardov.

 

2. Temeljni literatura in viri

 • J. Filipović, Osnove kvaliteta, 2008 FON, Beograd,
 • J. Evans and W. Lindsay, The Management and Control of Quality, 2004 South Western College Publishing,.
 • S. Thomas Foster, Jr., Differing Perspectives on Quality, 2004 Prentice-Hall

3. Cilji in kompetence

Pojmovanje ter obvladovanje  konceptov in terminologije, modelov, metod, tehnik in orodij upravljanja s kakovostjo.
Kompetence:

 • Da bi razumeli pomen kakovosti za upravljanje, kot tudi načinov, da načrtujejo, nadzor, izboljšati in ga zagotavljajo.
 • Sposobnost oceniti uporabnost nekaterih modelih vodenja kakovosti, metod in tehnik za posebne razmere v posameznih segmentih uprave.
 • Sposobnost uporabljati paleto modelov, metod in tehnik na področju upravljanja.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Koncepti in terminologija, modeli, metode, tehnike ter orodja upravljanja s kakovostjo. Usposabljanje za uporabo  konceptov, terminologije, veščin in orodij upravljanja s kakovostjo. Ozaveščanje glede pomena pojmovanja in uporabe upravljanja s kakovostjo v upravi.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Učni program se izvaja: s predavanji, z obravnavanjem literature, z delom v timih in predstavitvijo izsledkov timskega dela, s študijami primerov, z debatami, z izdelavo projektov, z diskusijskimi skupinami.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Seminarska naloga 40% 
 • Ustni izpit  60%