596 Kvantitativne metode v javnem sektorju

596 Kvantitativne metode v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Jože Benčina, dr. Milan Martić

1. Opis vsebine

 • Uvodna prestavitev metod
 • Kvantitativni modeli: opredelitev, lastnosti, oblikovanje modela in uporaba
 • Linearni program: osnovna opredelitev, modeli, fazni, dinamizirani, primeri
 • Multivariantna analiza: korelacija, regresija, cluster analiza
 • Mrežni program: osnovna opredelitev, metode CPM in PERT, management tveganj pri projektih
 • Metoda podatkovne ovojnice
 • Teorija množične strežbe: stohastični procesi, množična strežba, modeli množične strežbe in simulacije
 • Mehka logika: opredelitev, uporaba
 • Uporaba kvantitativnih metod pri kompleksnih problemih v upravi

 

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Eiselt, H.A. & Sandblom, C.-L., 2010. Operations Research: A Model-Based Approach 1st iz., Springer, p. 1-112.
 • Krčevinac, S:, Čangalović, M., Kovačević-Vujčić, V., Martić, M., Vujošević M.: Operaciona iztraživanja 1 & 2, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2006.
 • Welsh, S. & Comer, J., 2006. Quantitative Methods for Public Administration: Techniques and Applications 3rd ed., Waveland Pr Inc.
 • Cooper, W.W., Seiford, L.M. & Tone, K., 2006. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software 2nd ed., Springer.
 • Nelson, B.L. & Mathematics, 2010. Stochastic Modeling: Analysis and Simulation, Dover Publications p. 1- 146.
 • Nguyen, H.T. & Walker, E.A., 2005. A First Course in Fuzzy Logic, Third Edition 3rd ed., Chapman and Hall/CRC p. 1 - 170.

Dodatna literatura in viri

 • Ravindran, A.R., 2008. Operations Research Applications 1st ed., CRC Press.
 • Zhu, J., 2008. Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets 2nd ed., Springer
 • Ozcan, Y.A., 2009. Quantitative Methods in Health Care Management: Techniques and Applications 2nd iz., Jossey-Bass.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • prepozna in opredeli problem, postavi raziskovalna vprašanja in ali trditve in opredeli raziskovalne hipoteze,
 • samostojno izbere primerno kvantitativno metodo oziroma model za reševanje problema,
 • preuči primere uporabe metod oziroma modela in pripravi načrt reševanja problema,
 • rezultate analize kritično obravnava in jih sooči z rezultati predhodnih analiz in konkretno situacijo v javnem sektorju.

Študent je usposobljen za:

 • načrtovanje rešitve problema z uporabo primernega kvantitativnega modela z vsemi potrebni elementi,
 • oblikovanje problemskega pristopa in utemeljitev nameravanega kvantitativnega modela, umeščanje dela v predhodno raziskovalno in izkustveno okolje na osnovi študija literature in virov,
 • izvedbo konkretne kvantitativne analize z uporabo ustreznih metod oziroma modelov,
 • komentiranje in vsebinsko interpretacija rezultatov kvantitativne analize
 • kritično poročanje o rezultatih in  o prednostih in slabostih uporabe izbranih metod oziroma modelov.

4. Predvideni študijski dosežki

Študentje:

 • razumejo pomembno vlogo uporabe kvantitativnih metod in modelov za razvoj kakovosti delovanja javnega sektorja,
 • so usposobljeni za samostojno uporabo kvantitativnih metod in modelov pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi,
 • so zmožni povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati samostojnem raziskovanju
 • so zmožni
 • presoditi o ustreznosti poteka raziskave in uporabljenih metod v zvezi z relevantnostjo rezultatov,
 • primerjalno oceniti prednosti in slabosti  uporabljenih kvantitativnih metod pri reševanju konkretnih problemov v upravi.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • raziskava
 • projektno delo
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • e-učenje

 

6. Način ocenjevanja

pisni in/ali ustni izpit 20%
seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela 80%