595 Management kakovosti v javnem sektorju

595 Management kakovosti v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Primož Pevcin

1. Opis vsebine

 • Razvoj konceptov o kakovosti
 • Definicije kakovosti
 • Od kontrole kakovosti do managementa celovite kakovosti (TQM)
 • Potreba po integriranem managerskem konceptu
 • Management celovite kakovosti (usmeritev k uporabniku, procesno gledanje, , delo v timih, odločanje na osnovi dejstev, stalne izboljšave,...)
 • Faze razvoja TQM in ciklus »PDCA«
 • Uporabnik: usmerja razvoj organizacije skozi tržno logiko  
 • Stalne izboljšave in vloga tehnologije
 • Kakovost kot orodje strategije  
 • Modeli za presojo organizacijske kakovosti (Benchmarking, BSC, EFQM, CAF)
 • Samo-evalvacija kot način organizacijskega učenja
 • Perspektive nadaljnjega razvoja

 

2. Temeljni literatura in viri

KNJIGE

 • Marolt, (Gomišček) ...Kakovost...???  + bela knjiga I. + II. (Quality mgt. In Public sector)
 • Zink, K. (1997). Successful TQM. New York, Jon Wiley and sons inc.
 • Juran, J.M. (1988). Juran on planning for Quality. New York, Free Press.
 • Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge – Creating Company. New York, Oxford University Press.
 • Clinton B., Putting People First. Journal for Quality and Participation (October/November): 10-12, 1992.
 • Harari O., Ten Reasons Why TQM Does not Work, Management Review (January): 33-38. 1993.
 • Ishikawa K., Quality Control Circles at Work. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1984.
 • Knouse S., Carson P.P., Carson K.D., Edwards W. Deming and Frederick Winslow T., A Comparison of two leaders who shaped the world's view of Management. International Journal of Public Administration 16 (10): 1621-1658. 1993.

INTERNET

3. Cilji in kompetence

Predmet nudi študentom temeljna znanja povezana z menedžmentom in razvojem (obvladovanjem) kakovosti v organizacijah javne uprave in javnega sektorja.
Študenti bodo pridobili najpomembnejša znanja in veščine, ki so potrebne za dobro razumevanje in uvajanje konceptov kakovosti.
Poleg splošnega znanja za razumevanje strukture in načinov merjenja kakovosti, bodo študenti spoznali tudi modele za presojo organizacijske kakovosti (kot so: Benchmarking, ISO, BSC, »5 gaps«,  EFQM/CAF,..).

Na praktičnih primerih se bodo študenti tudi naučili uporabljati ta sodobna orodja za razvoj na področju kakovosti.

Na osnovi poznavanja vsebine managementa celovite kakovosti (TQM) bodo študenti skozi seminarske naloge spoznali tudi faze načrtovanja, uvajanja, nadzora in razvoja managementa celovite kakovosti na praktičnih primerih.

Sposobni bodo zaznavati nekakovost na različnih področjih organizacije in njenih produktov, ter jih uspešno odpravljati s sodobnimi orodji v procesih  managementa. Razvili bodo sposobnost analize, sinteze in evalvacije. S svojim znanjem in veščinami bodo lahko prispevali k razvoju managementa kakovosti v javnem, kot tudi zasebnem sektorju.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje: Študenti bodo sposobni za  razumevanje, povezovanje in uporabo znanja na področju managementa (obvladovanja) kakovosti, ter za posredovanje pridobljenega znanja drugim.
Sposobni bodo tudi za znanstveno – raziskovalno delo na posameznih področjih obravnavanih vsebin in za nadaljevanje samostojnega študija.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Predvsem predavanja in seminarji.
V okviru seminarja bodo študentje skupinsko ali individualno izdelali in predstavili njihovo raziskavo, diskutirali o izsledkih ter analizirali predstavljeno raziskavo z ostalimi študenti.

 

6. Način ocenjevanja

Pisni izpit 50%
seminarska naloga 50%