594 Upravljanje z varstvom okolja

594 Upravljanje z varstvom okolja

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Nataša Petrović

1. Opis vsebine

Elementi splošne ekologije. Ekološki dejavniki. Ekosfera in ekosistem. Osnovni okoljski dejavniki. Okoljski problemi z lokalnega, nacionalnega in mednarodnega vidika. Osnovni viri onesnaževanja in njihov vpliv na človeško zdravje ter ekosistem v celoti. Upravljanje z varstvom okolja/ekološki management – evolucija, opredelitev in obseg, značilnosti, dvomi in možnosti, problemi in potrebe, kritika in vzpostavitev. Mednarodni standardi serije ISO14000. Ustvarjalne delavnice, razprave o aktualnih okoljskih vprašanjih, študije primerov in interaktivne izobraževalne razprava o okoljskih vprašanjih. Pregled in analiza dejavnikov, ki so privedle do razvoja teorije / modeli trajnostnega razvoja in ravnanja z okoljem. Študije primerov, primeri dobre prakse na področju trajnostnega razvoja in oblikovanja in analizo okoljske politike in javnega sektorja uprave. Izdelava predstavitve in predstavitve seminarskih nalog in študij primerov.

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Petrović N., Ekološki menadžment, I doštampano izdanje, udžbenik, FON, Beograd, 2009.
 • Petrović N., Handout-i sa predavanja, Beograd, FON, 2011.
 • Petrović N., A. Nikodijević, Vodič za učešće javnosti u zaštiti životne sredine. Praktikum, Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji, Evropska agencija za rekonstrukciju, AAOM, Beograd, 2007.
 • Barrow C. J., Environmental Management-Principles and Practice. London, Routledge, 1999.
 • Botkin D., E. Keller, Environmental Science-Earth as a living planet. USA, John Wiley&Sons, Inc, 2003.
 • Drakulić M., Krivokapić Đ., Drakulić R., Ekološko pravo, WUS, Austria, Poljoprivredni, FON, Beograd, 2010.
 • Petrović N., Ekološki menadžment u poljoprivredi. Skripta, WUS, Austria, Poljoprivredni, FON, Beograd, 2010.
 • Petrović N., Išljamović S., Jeremić V., Vuk D. & Senegačnik M., Ekološki otisak kao indikator nivoa ekološke svesti studenata Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Mariboru. Management, 2011, 58(XVI): 15-21.

3. Cilji in kompetence

Zagotavljanje znanj študentom na področju ekologije in upravljanja z varstvom okolja/ekološkega managementa, kot tudi vpogled v lokalne, nacionalne in globalne ekološke probleme, ob pridobivanju znanj na področju upravljanja s strategijami in ustreznega upravljanja z veščinami za reševanje teh problemov, vse to pa z namenom trajnostne in/ali izboljšane kakovosti ter razvoja z uporabo izsledkov ekološke znanosti v praksi.
Predmet Upravljanje z varstvom okolja je zasnovan tako, da zagotavlja spretnosti, znanja in veščine, ki so potrebne za študente, za učinkovito delovanje v vedno večje zahteve ravnanja z okoljem. Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben:

 • analiza in spremljanje vpliva dejavnosti na okolje organizacije;
 • upravljanje, načrtovanje in izvajanje okoljskih aktivnosti;
 • razvoj ekipe in upravljanje okoljskih projektov / programov;
 • Razumeti principe izvajanja okoljskega upravljanja, uporaba okoljske znanosti in tehnologije, okoljski sistemi v različnih operativnih postopkov;
 • razvijanje sposobnosti za uporabo znanstvenih metod in tehnik za reševanje okoljskih problemov;
 • odločitev za razvoj in krepitev sposobnosti za zagotavljanje ustrezne odgovore na izzive, ki se nanašajo na trajnostnih, okoljskih in upravnih težav;
 • zavedanje poudarjanje socialnih in okoljskih konfliktov v okoljskih zadevah ter aktivno sodeluje pri njihovem reševanju.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Priprava na visoko specializiranih delovnih mest na področju okoljskega upravljanja in uporabe rezultatov ekološke znanosti v praksi.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk se izvaja z predstavitvijo vsebin s strani predavatelja, z interaktivnim delom, z diskusijami o vnaprej opredeljenem in predstavljenem problemu, z delom v ustvarjalnih delavnicah in podrobno razčlenitvijo konkretnih problemov.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Izdelava in zagovor seminarske naloge 40%
 • Ustni izpit 60%