593 Javne službe

593 Javne službe

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirko Pečarič

1. Opis vsebine

 • Zgodovinski uvod: nastanek in razvoj javnih služb
 • Opredelitev koncepta javne službe
 • Načela  javnih služb
 • Regulacija javne službe: izbrani primeri
 • Pravo EU in javne službe
 • Ustavna in zakonska ureditev javnih služb v Sloveniji
 • Javna služba in univerzalna storitev
 • Financiranje javnih služb
 • Pravna ureditev šolstva
 • Pravna ureditev zdravstva
 • Konkurenca in javne službe
 • Javne službe: med trgom in solidarnostjo

 

2. Temeljni literatura in viri

 • C. Wehlander, Services of General Economic Interest as a Constitutional Concept of EU Law, T.M.C. Asser Press (The Hague, 2016), izbrana poglavja.
 • W. Sauter, Public Services in EU Law, Cambridge University Press, 2015 (238 strani)
 • E. Szyszczak, U. Neergaard, J.W. van de Gronden, M. Krajewski, M., Social Services of General Interest in the EU (T. M. C. Asser Press, 2013), 1-119 str.
 • M. Pečarič, B. Bugarič, Javne službe (Fakulteta za upravo, 2011) 254 str.

3. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je izobraziti študente na področju prava javnih služb. Poznavanje tega področja je za bodoče uprave delavce izjemnega pomena, saj javne službe predstavljajo izjemno pomemben segment javnega sektorja. Cilj predmeta je študentu nuditi poglobljeno  in kompleksno znanje o institucijah in politikah javnih služb, ki študentu omogoča samostojno kritično vrednotenje ključnih razvojnih vprašanj na tem področju.
Kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, študentu omogočajo sposobnost kritične analiza najbolj kompleksnih vprašanj ter uporabo tega znanja v praksi in na delovnem mestu.  Poleg tega bo študent pridobil kompetence zmožnosti opravljanja samostojnega raziskovalnega dela ter razvijanja teoretičnih spoznanj.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, kjer pridobljeno znanje preizkuša z reševanjem specifičnih problemov in primerov. Študent je sposoben samostojno znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in tudi formulirati predloge politik na tem področju na ravni vrhnjega managerskega sloja upravnih delavcev.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Poleg predavanj bodo študentje imeli možnost seminarskega reševanja praktičnih primerov, ki jih bodo predstavili tudi strokovnjaki iz prakse. Študenti bodo vključeni v delavnice strokovnih srečanj, na osnovi katerih bodo lahko napisali prispevek za objavo v strokovni reviji.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) 70%
Pisni izpit in seminar 30%