592 Metode primerjalne analize

592 Metode primerjalne analize

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Jože Benčina

1. Opis vsebine

 • Definicija, osnovni pojmi
 • Kriteriji in merjenje ekonomičnosti, učinkovitosti in  uspešnosti v javnem sektorju,
 • Modeli benchmarking procesa
 • Metode benchmarking analiz: multivariantne analize, DEA metoda
 • Sistemi kazalnikov in benchmarking analize v javnem sektorju
 • Benchmarking v lokalni samoupravi: transparentnost, kazalniki, razvrščanje v primerljive skupine, participacija državljanov pri odločanju
 • Študije primerov glede na interes študentov

 

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura/ Compulsory readings

 • Keehley, P. & Abercrombie, N., 2008. Benchmarking in the Public and Nonprofit Sectors: Best Practices for Achieving Performance Breakthroughs 2nd ed., Jossey-Bass, p. 1-193.
 • Zhu, J., 2008. Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets 2nd ed., Springer,p. 1 - 157.
 • Welsh, S. & Comer, J., 2006. Quantitative Methods for Public Administration: Techniques and Applications 3rd iz., Waveland Pr Inc., p. 1 – 312.

Dodatna literatura in viri / Additional Readings

 • Russ-Eft, D. & Preskill, H., 2009. Evaluation in Organizations: A Systematic Approach to Enhancing Learning, Performance, and Change Second Edition., Basic Books.
 • Saul, J., 2004. Benchmarking for Nonprofits: How to Measure, Manage, and Improve Performance, Fieldstone Alliance.
 • Monahan, K.E., 2001. Balanced Measures for Strategic Planning: A Public Sector Handbook 1st iz., Management Concepts Inc.
 • Penna, R.M., 2011. The Nonprofit Outcomes Toolbox: A Complete Guide to Program Effectiveness, Performance Measurement, and Results 1st ed., Wiley.
 • Devjak, S., 2002. Kvantitativne metode za analize v upravi. 1. ponatis. Ljubljana: Visoka upravna šola.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • prepozna in opredeli problem, postavi raziskovalna vprašanja in ali trditve in opredeli raziskovalne hipoteze,
 • pripravi načrt uveljavljanja modela primerjalne analize in razvoja sistema kazalnikov,
 • s primernimi metodami
 • pridobi in analizira informacije te pri tem uporabi ustrezne metode kot sta analiza vsebin in komparacija,
 • analizira in dokaže lastnosti pojavov z ustreznimi metodami
 • izbere in uporabi primerne primerjalne metode,
 • rezultate analize kritično obravnava in jih sooči z rezultati predhodnih analiz in konkretno situacijo v javnem sektorju
 • upoštevajoč problemski in raziskovalni okvir oblikuje celovito študijo,
 • poročilo o rezultatih raziskave oblikuje v znanstveni članek.

Študent je usposobljen za:

 • načrtovanje primerjalnega modela z vsemi potrebni elementi,
 • oblikovanje problemskega pristopa in utemeljitev nameravanega primerjalnega modela, umeščanje dela v predhodno raziskovalno in izkustveno okolje na osnovi študija literature in virov,
 • postavljanje raziskovalnih vprašanj, derivacijo trditev in hipotez ter njihovo preverjanje,
 • komentiranje in vsebinsko interpretacija rezultatov raziskave
 • poročanje o rezultatih v obliki raziskovalnega poročila ali znanstvenega prispevka.

4. Predvideni študijski dosežki

Študentje:

 • razumejo pomembno vlogo merjenja delovanja javnega sektorja z vidika povečevanja njegove kakovosti in uspešnost,
 • so zmožni
 • pripraviti program uvajanja benchmarkinga v lokalno samoupravo,
 • določiti in uporabljati sistem kazalnikov proračunskega področja,
 • definirati in uporabljati kazalnike uspešnosti, učinkovitosti in, ekonomičnosti ter dobljene rezultate interpretirati,
 • so zmožni
 • pripraviti izvesti empirično raziskavo merjenja uspešnosti z izbranimi kazalniki,
 • presoditi ustreznosti poteka raziskave in uporabljenih metod v zvezi z relevantnostjo rezultatov,
 • pripraviti raziskovalne rezultate v obliki, ki omogoča razumevanje in preverjanje rezultatov raziskave, in so sprejemljivi za objave v relevantnih publikacijah,
 • so zmožni uspešno sodelovati v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih benchmarking analiz, ter ovrednotiti timski proces dela.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • raziskava
 • projektno delo
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • e-učenje

 

6. Način ocenjevanja

pisni in/ali ustni izpit 20%
seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela 80%