591 Lokalne javne finance

591 Lokalne javne finance

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Maja Klun, dr. Vesna Bogojević Arsić, dr. Nevenka Žarkić Joksimović

1. Opis vsebine

 • Povezanost funkcij javnih financ in lokalnih javnih financ
 • Priporočila EU o lokalnih javnih financah
 • Mednarodna primerjava lokalnih javnih financ (po strukturi prihodkov in izdatkov)
 • Trendi strukture lokalnih javnih financ v svetu
 • Prednosti in slabosti centralizacije/decentralizacije javnih financ
 • Optimalna velikost lokalne skupnosti
 • Optimalna ponudba lokalnih javnih storitev
 • Proračun lokalnih skupnosti
 • Upravljanje z lokalnimi javnimi izdatki
 • Planiranje novih lokalnih projektov
 • Merjenje učinkovitosti in uspešnosti porabe
 • EU in  lokalne javne finance

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Fisher, R. C. (2007),  State & local public finance. Thomson South Western Publishing.
 • Loughlin J., Hendriks F., Lindstrom A. (2011), The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe. New York: Oxford University press.
 • Allers M. Milunovič V., Vlaj S. (2007), Sub-national public finance in the European Union. Paris: Dexia Credit Local.

Spletne strani

 • Eurostat: URL:http://epp.eurostat.cec.eu.int
 • OECD: URL: oecd.org
 • EU: URL: http.//europa.eu.int/economy_finance
 • 4. Dexia: Local finance in the EU; URL: dexia-creditlocal.fr 

3. Cilji in kompetence

Poglobljena obravnava vloge lokalnih javnih financ v povezavi z delovanjem države.  Lokalne javne finance so nujno povezane z lokalnimi javnimi funkcijami in nalogami, potrebno je razumevanje prednosti in slabosti (de)centralizacije lokalnih javnih financ in poznavanje ugotavljanja optimalne velikosti le-teh.

Študenti bodo v okviru predmeta pridobili naslednje splošne kompetence in predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin s področja lokalnih javnih financ,
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj,
 • avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov,
 • sposobnost analize, sinteze in evalvacije,
 • sposobnost menedžeriranja in upravljanja z lokalnimi financami.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Študent zna uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje na profesionalen način v svojem delu ali poklicu in je zmožen reševati probleme s področja lokalnega javnega financiranja in rešitve argumentirati. Sposoben je zbrati potrebne podatke in ob tehtanju različnih vrednot poiskati ustrezne rešitve. Sposoben je komunicirati na svojem področju tako s strokovnjaki s tega področja kot tudi z laiki.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar. V okviru seminarja se študentje spoznajo s pripravo seminarske naloge, uporabljeni so študiji primera, analize stanja, predstavitve.

 

6. Način ocenjevanja

Pisni izpit. 80%
Seminarska naloga. 20%