590 Management v lokalni upravi

590 Management v lokalni upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Primož Pevcin, dr. Ondrej Jaško

1. Opis vsebine

 • Razvoj lokalne samouprave;
 • Ekonomski in politični pomen lokalne samouprave;
 • Modeli in mednarodno-primerjalna analiza organizacije lokalne samouprave;
 • Pristopi menedžmenta v lokalni upravi;
 • Teorija fiskalnega federalizma in teorija nastanka državnih/lokalnih skupnosti
 • Logika decentralizacije kot postulat paradigme novega javnega menedžmenta;
 • Funkcionalna analiza in izboljšanje zmogljivosti lokalne samouprave;
 • Stroškovna učinkovitost delovanja lokalnih uprav;
 • Povezovanje lokalnih uprav;
 • Financiranje in proračun lokalne uprave;
 • Delovanje in odločanje lokalnih uprav;
 • Uporaba koncepta projektnega menedžmenta v lokalni samoupravi;

2. Temeljni literatura in viri

 • Vlaj, S.: Lokalna samouprava. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2005
 • Kralj, J.: Management- temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev. Visoka šola za management, Koper, 2003
 • Pečar Z.: Management v javnem sektorju, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004
 • Pevcin P.: Menedžment javnega sektorja, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2011
 • Hauc A.: Projektni management GV Ljubljana 2002
 • Jaško O. i saradnici, Metodologija izrade plana rada na izradi opštinskih planova razvoja, interni istraživački dokument FON-a, 2008.
 • Uporedna iskustva lokalnih samouprava, Palgo centar, Magna Agenda, 2002.
 • Boadway R., Shah A.: Intergovernmental fiscal transfers: principles and practice, World Bank, Washington, 2007.
 • Guide to municipal finance. UN-Habitat, Nairobi, 2009.

3. Cilji in kompetence

 • Predmet nudi temeljna znanja povezana z menedžmentom v lokalni upravi, pri čemer je poseben poudarek na pregledu ureditve v Sloveniji (in Srbiji).
 • Študenti bodo pridobili specifična znanja o organizacijskih in funkcionalnih konceptih delovanja lokalne samouprave. 
 • V okviru tega predmeta se študenti seznanijo s pristojnostmi in načinom financiranja lokalne uprave, organi in njihovimi pristojnostmi, razmerji med lokalno samoupravo in centralno oblastjo ter z organizacijo služb lokalne uprave in načinom njihovega delovanja.
 • Študenti bodo seznanjeni in sposobni uporabiti metode in tehnike sodobnega managementa tudi v lokalni upravi.
 • Študenti bodo tudi razvili sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin povezanih z lokalno samoupravo.
 • Študenti bodo pri tem razvili tudi organizacijske in vodstvene kompetence za delovanje v okviru lokalne samouprave.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje: Študent se usposobi za obvladovanje in uporabo znanj v sklopu organov in služb lokalne samouprave ter za povezovanje le-teh s predhodno pridobljenimi znanji na področju organizacije in delovanja javnega sektorja.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Predmet je sestavljen iz predavanj in izdelave seminarske naloge, ki je namenjena reševanju vprašanj in problemov iz prakse konkretnih lokalnih samouprav. Seminarske naloge se izdelajo v skupinah (po dva do pet študentov) ali samostojno. Seminarske naloge se predstavijo celotnemu razredu, ob tem pa se diskutira o doseženih rezultatih in uporabljenih raziskovalnih metodah.

 

6. Način ocenjevanja

Pisni in/ali ustni izpit. 50%
Izdelava seminarske naloge kot pogoj za pristop k izpitu. 50%