588 Lokalna samouprava

588 Lokalna samouprava

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Iztok Rakar

1. Opis vsebine

 • Temeljni pojmi in koncepti
 • Nastanek in razvoj lokalne samouprave
 • Razmerje med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi
 • Pristojnosti, upravljanje in financiranje samoupravnih lokalnih skupnosti
 • Regionalna samouprava
 • Primerjalna ureditev lokalne samouprave
 • Evropska razsežnost lokalne samouprave (Svet Evrope in Evropska unija)
 • Reforme lokalne samouprave v sodobnih državah

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Panara, C., Varney, M. (eds.) (2013). Local government in Europe : the "fourth level" in the EU multilayered system of governance. London; New York: Routledge.
 • Moreno, A., M. (2012). Local Government in the Member States of the European Union: A Comparative Legal Perspective. INAP.
 • Vlaj, S. (2006). Lokalna samouprava, Teorija in praksa (tretja spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Loughlin, J., Hendriks, F., Lindström, A. (eds.) (2011). The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe. Oxford; New York: Oxford University Press.
 • Wollmann, H., Marcou, G. (eds.) (2010). The provision of public services in Europe: between state, local government and market. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • pridobi poglobljeno znanje o vlogi in pomenu lokalne samouprave v sodobnih demokratičnih državah.
 • razume organizacijo, upravljanje in financiranje lokalnih skupnosti ter temeljne modele lokalne samouprave
 • razlikuje in razume pravne in druge akte Sveta Evrope in Evropske unije, ki se nanašajo na lokalno in regionalno samoupravo
 • razume razvojne procese na področju lokalne samouprave v sodobnih državah

Kompetence:

 • Razumevanje delovanja lokalne samouprave
 • Razumevanje primerjalno pravne ureditve, institucionalnega okvirja in financiranja lokalne samouprave
 • kritično vrednotenje pozitivno pravne ureditve tega področja
 • sposobnost samostojnega raziskovanja problemov na predmetnem področju lokalne samouprave

4. Predvideni študijski dosežki

Študent spozna pravne in širše družbene komponente pravne ureditve in delovanja lokalne samouprave. Študent bo zmožen  razumeti  in  razložiti normativne  in dejanske  novosti na področju lokalne samouprave.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminarji
 • študij primera
 • konzultacije

 

6. Način ocenjevanja

ustni izpit in/ali pisni izpit