586 Zaščita IS in mreže

586 Zaščita IS in mreže

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Dejan Simić

1. Opis vsebine

Prilagojeno izobraževanje o varnostnih sestavinah informacijsko-komunikacijskih mrež obsega naslednje: 1. Varnostne grožnje in nevarnosti, 2. Metodologija vzpostavitve varovanja, 3. Kriptografske metode varovanja
Organizacijski in drugi nekriptografski varnostni ukrepi, 5. Temeljni mehanizmi varovanja, 6. Upravljanje z varovanjem
Varovanje elektronske pošte, 8. Mrežne ovire, 9. Spletna varnost, 10. Elektronska trgovina in varovanje.
Analiza primerov in študij primerov, razprave značilnosti pojavov, ki določajo ukrepe. Praktično usposabljanje: Vaje: Osnove računalniške varnosti omrežja. Metode upravljanja s tveganji. Metode socialnega inženiringa. Protokoli za zaščito računalniških omrežij. Primeri zlonamernih programov v računalniških omrežjih. Primeri uporabe kriptografije v računalniških omrežjih. Steganografija. Web zaščito. Načini preverjanja pristnosti. Uporaba smart kartic v računalniških omrežjih. Izvajanje PKI. Uporaba firewall.

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Stallings W., Network Security Essentials: Applications and Standards, Fourth Edition, Pearson Education Inc., 2011.
 • Winkler Vic (J.R.), Securing the Cloud: Cloud Computer Security Techniques and Tactics, Elsevier Inc., 2011.
 • Simić D., Organizacija računara i operativni sistemi, FON, Beograd, 2011.
 • Wang J, Computer Network Security: Theory and Practice, Springer Higher Education Press, 2009.
 • Salomon D., Elements of Computer Security, Springer-Verlag London Limited, 2010.

3. Cilji in kompetence

Pridobivanje znanja o potencialnih groženj, napadov in zaščitnimi ukrepi, ki so pomembne za internetne in Web storitve, osnovna načela tehnik in mehanizmih za zaščito informacijskih sistemov in računalniških omrežij, različnih metodoloških pristopov in izvajanje zaščite.
Kompetence su: Analiza potencialnih groženj in ranljivosti informacijskih sistemov in računalniških omrežij.
Analiza varnostnih potreb računalniških omrežij in informacijskih sistemov organizacij.
Primerjava različnih informacijskih tehnologij in varnostnih rešitev, vključno s strojno opremo, programsko opremo, omrežji, strežniki, usmerjevalniki, požarni zidovi, in tako naprej.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Študent je sposoben uporabljati ukrepe, tehnike in mehanizme zaščite.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih študentje spoznajo teoretske osnove področja in pridobijo in poglobijo metodološka znanja za izvedbo raziskave, ki je osnova za izpitno nalogo.Študentje predstavijo rešitve raziskovalnega projekta ter samo analizo raziskave. Poučevanje v obliki predavanj, reševanje študije primerov, literature študij, delo v skupinah, razvoj projektov.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

 • Seminarska naloga 20%
 • Projektne naloge 20%
 • Ustni izpit 60%