585 Projektiranje informacijskih sistemov

585 Projektiranje informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 18
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Zoran Marjanović, dr. Slađan Babarogić

1. Opis vsebine

Uvod: Povezave med modeli, procesi razvoja (metodologija) in arhitekturami sistemov. Strukturni pristop k logičnem projektiranju IS. Načrtovanje razvoja, Analiza zahtev – funkcionalna analiza. Logično projektiranje strukture in dinamike sistema z uporabo modela objekti - relacije. Konvencionalni modeli  za analizo in logično projektiranje.  Strukturna sistemska analiza. Model objekti - relacije. Pregled drugih kovencionalnih modelov IDEFnX, SADT. Objektno orientiran pristop k logičnem modeliranju IS.  Interaktivno inkrementalni pristop. Analiza zahtev – primeri uporabe. Sistemski diagrami sekvenc. Konceptualni model sistema. Struktura sistema: diagrami razredov. Opis dinamike sistema: Diagrami spremembe stanja. Diagrami dejavnosti. Vzori pri modeliranju IS. Pregled različnih modelov splošnih delov sistema (organizacijska struktura, čas, merske enote, dokument) in modelov nekaterih poslovnih funkcij. Logično projektiranje podatkovne baze: Normalne oblike in postopek normalizacije relacij. Transformacija konceptualnih modelov (modelov objekti - relacije in modelov razredov) v relacijski model ter ustrezni standard SQL. Orodja CASE za logično projektiranje podatkovnih baz. Priprava na oblikovanje informacijskih sistemov. Skupna analiza in uporaba metod in modelov.

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Larman C., Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, Prentice Hall, 2001.
 • Hoffer, J., George, J. and Valacich J., Modern Systems Analysis and Design, Edition Prentice Hall, Upper Saddle River, Nj., 2005.
 • Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J., The Unified Software Development Process, Rational Software Corporation, Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.
 • Booch G., Rambaugh J., Jacobson I., The Unified Modeling Language: User Guide, Addison –Weseley, 1999.
 • Rambaugh J., Jacobson I., Booch G., The Unified Modeling Language: Reference Manual, Addison –Weseley, 1999.

3. Cilji in kompetence

Pridobitev znanj o konvencionalnih in objektno orientiranih modelih ter pristopih za analizo in logično projektiranje informacijskih sistemov, kot tudi logično projektiranje podatkovnih baz.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
V času tega tečaja se bodo študenti naučili analizirati in logično projektirati informacijske sisteme ob uporabi ustreznih konvencionalnih in objektno orientiranih modelov in metod.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk je sestavljen iz predavanj in izdelave domačih nalog.
Domače naloge so skupinske ali individualne. Rezultati domačih nalog se predstavijo skupini z namenom analize doseženih rešitev.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Projektna naloga 20%
 • Seminarska naloga 20%
 • Ustni ali pisni izpit 60%