583 Baze podatkov

583 Baze podatkov

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Zoran Marjanović, dr. Slađan Babarogić

1. Opis vsebine

Osnove baze podatkov. Razvoj podatkovnih baz. Podatkovni modeli. Teorijo relacijskih modelov. Sestavine modela podatkov. Modeli objektov in odnosov. Relacijski model. Objektni model. Objekt - relacijski model. Opredelitev tabele in poizvedbe. Funkcije upravljanja z bazo podatkov. Pregled baze podatkov. Strukture, omejitve, in dejavnosti, povezane z modelom podatkov. SQL ODL, OQL, razširitve objekt v SQL99.Semistrukturalni modelu. XML in njegov podatkovni model, XQuery.

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Lazarević B., Marjanović Z., Aničić N., Babarogić S., Baze podataka, FON, 2011
 • Date, C.J., An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley, 2000.
 • Ramakrishan, R., J. Gehrke, Database Management Systems, McGraw Hill, 1999.
 • Elmasri, R.A., B.S., Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 2000.
 • Garcia-Molina, H., J. Ullman, J.Widom, Database Systems - The Complete Book, Prentice Hall, 2002.

3. Cilji in kompetence

Razviti znanja in sposobnosti za načrtovanje, razvoj in uporabo baz podatkov v organizacijah javne uprave. Razviti sposobnosti kritične ocene možnih pristopov na tem področju. Pridobiti znanja o aktivnostih in nalogah upravljanja podatkov.
Kompetence:

 • proučevanje in dodatno učenje metodologij in informacijske tehnologije;
 • sposobnost komuniciranja z uporabniki baz podatkov v upravi in širše ter posredovanja lastnega znanja;
 • samostojno reševanje problemov snovanja, razvoja, gradnje in vzdrževanja baz podatkov na področju uprave in širše;
 • kreativno sodelovanje v projektnih skupinah pri razvoju informacijskih sistemov, kjer so baze podatkov potreben informacijski vir;
 • kritično presojanje in analiziranje vplivov in posledic uporabe baz podatkov v upravi in širše na mesto in integriteto državljanov in družbe.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja. Študent mora znati uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Klasična predavanja. Konzultacije:  Študenti pri izdelavi seminarske naloge lahko komunicirajo z učiteljem preko e-pošte ali osebno.Seminarji:  Vsak študent, po konzultacijah z učiteljem, izdela in predstavi seminarsko nalogo, ki obsega teoretični del in rešitev danega problema iz upravne prakse. Predstavitve seminarskih nalog se izvajajo v okviru terminov predavanj.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Izdelava projektne naloge 20%
 • Seminarska naloga 20%
 • Ustni izpit. 60%