582 Strateško načrtovanje informatike v upravi

582 Strateško načrtovanje informatike v upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ljupčo Todorovski

1. Opis vsebine

 • Evolucija vloge informacijske tehnologije ter informacijskih sistemov v organizacijah
 • Poslovne strategije in njihov vpliv na razvoj informacijske infrastrukture
 • Oblikovanje strategije razvoja informatike v upravnih organizacijah
 • Analiza strateških dejavnikov
 • Upravljanje z obstoječimi informacijskimi rešitvami ter njihov nadaljnji razvoj
 • Naložbeni vidiki razvoja informacijske infrastrukture
 • Strategije upravljanja z znanjem v organizaciji
 • Kadrovski vidiki

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Pearlson, K. & Saunders, C. (2010). Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 4th Ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Clark, S. (2007). Information Systems Strategic Management: An Integrated Approach. Routledge,  2007
 • Ward, J., & Peppard, J. (2002). Strategic Planning for Information Systems. John Willey & Sons, Chichester.
 • Heeks, R. (2005). Implementing and Managing eGovernment, SAGE Publications, London.
 • Rathnam R.G., Johnsen J. & Wen H. J. (2004-2005). Alignment of Business Strategy and IT Strategy: A Case Study of a Fortune 50 Financial Services Company. Journal of Computer Information Systems, 1-8.

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent je seznanjen s pomenom strateškega načrtovanja informatike za uspešen razvoj sodobnih organizacij v javni upravi.
 • Študent je seznanjen s povezanostjo poslovnih ciljev organizacije z načrtovanjem informacijske infrastrukture ter pristopi k strateškemu načrtovanju informatike v javni upravi.
 • Študent prepoznava različne metodološke pristope in kritične dejavnike uspeha na področju strateškega načrtovanja informatike v upravi, in je sposoben celovitega vrednotenja vplivov in učinkov informacijskih sistemov na različne vidike   organizacijskega poslovanja.
 • Študent je seznanjen s specifiko strateškega načrtovanja informatike v javni upravi ter usposobljen za samostojno uporabo znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v javni upravi  ter razvijanje novega znanja na obravnavanem področju. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju in delu.

Kompetence:

 • Usposobljenost za analizo teoretičnih konceptov in značilnosti strateškega načrtovanja informatike v upravi ter učinkov ICT na posamezne organizacijske vidike.
 • Študent je usposobljen za samostojno uporabo znanja pri načrtovanju informacijskih rešitev v javni upravi  ter razvijanje novega znanja na obravnavanem področju. Sposobni so znanje s področja načrtovanja informatike v upravi z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju.
 • Študent je usposobljen za strokovno analizo in identifikacijo problemov, kritično evalvacijo, sintezo in oblikovanje predlogov za boljše rešitve na področju strateškega načrtovanja informatike v javni upravi.
 • Usposobljenost za vrednotenje različnih dejavnikov uspeha na področju strateškega načrtovanja informatike v javni upravi in oceno vplivov informacijskih sistemov na izvajanje upravnih postopkov in drugih poslovnih procesov v javni upravi. 

4. Predvideni študijski dosežki

 • Študent je sposoben samostojne kritične analize informacijskih virov, tokov in sistemov, njihovih pomanjkljivosti in razvojnih možnosti.  Študent je sposoben samostojno voditi ali sodelovati v projektih vsebinske zasnove oziroma specifikacije IS v javni upravi.
 • Študent zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.
 • Študent zna uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi. Študent je usposobljen za uporabo novih konceptov, metod, orodij in veščin na področju delovanja uprave na vseh ravneh.
 • Pridobljeno znanje omogoča poglobljeno  razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi skozi kritično vrednotenje obstoječega stanja, potrebnih sprememb in zastavljenih ciljev.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • analiza primerov iz prakse
 • gostovanja strokovnjakov iz prakse
 • znanstveno-raziskovalna seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • spremljanje dogodkov preko elektronske klepetalnice

 

6. Način ocenjevanja

 • Seminarska naloga, študija primera, raziskovalni projekt – javna predstavitev. 45%
 • Ustni ali pisni izpit. 55%