581 Računalniško pravo in uprava

581 Računalniško pravo in uprava

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirjana Drakulić

1. Opis vsebine 

Uprava, pravo, ureditev. Podatki in njihovo varstvo - vrste podatkov in baz, ki se ustvarjajo in izdelujejo za različne namene. Podatki v javnem sektorju. Elektronski dokumenti. Pravice intelektualne lastnine – oblike, načela, obravnava, problemi, pravni režim. Vsebina pravic, načini varstva, pravice in obveznosti subjektov. Varstvo upravnih podatkovnih baz. Elektronsko poslovanje v upravi. Pravni okvirji in načela, ureditev. Računalniški in kibernetski kriminal. Pojem, značilnosti in oblike. Merila razvrščanja. Storilci: lastnosti in profil. Način storitve kaznivega dejanja. Ureditev.
Računalniška in kibernetska forenzika.
Celovitost uporabe. Pravice in obveznosti subjektov. Elektronski dokumenti, administrativni postopki. Področja uporabe. Status. Avtentičnost in celovitost. Uporaba v postopkih. Elektronski prigovori: izpolnitev formalnosti pri sklenitvi in uresničitvi, dokazna moč, veljavnost, avtentičnost, zanesljivost. Digitalni dokazi in njihova dopustnost. Zbiranje, hranitev in prikazovanje digitalnih dokazov. Priprava in predstavljanje digitalnih dokazov v sodnih postopkih. Preiskovalne in sodne procedure ter postopki.

 

2. Temeljni literatura in viri

OBVEZNA LITERATURA

 • DRAKULIĆ M., Osnovi Kompjuterskog prava, Društvo operacionih istraživača Jugoslavije – DOPIS, Beograd, 1995., 499 str.
 • Federal Government Information Technology: Electronic Record Systems And Individual Privacy, Books LLC, 2011.
 • MARSDEN C. T., Internet Co-Regulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace, Cambridge University Press, 2011.
 • MURRAY A., Information Technology Law: The law and Society, Oxford University Press, 2010.
 • KERR O.S., Computer Crime Law, American Casebook, West, 2009.
 • REED C., ANGEL J., Computer Law, 2007.
 • JOVANOVIĆ S., DRAKULIĆ M., DRAKULIĆ R., Computer Security Development in Serbia, will be published in Metalurgia International, no 4-2013. – časopis je na SCI listi

DRUGA LITERATURA

 • SUBOTIČKI D., Dostupnost informacija od javnog značaja u srpskom i evropskom pravu, Službeni glasnik, Beograd, 2011.
 • MLADENOVIĆ D., DRAKULIĆ M., JOVANOVIĆ D., Medjunarodno pravo i cyber ratovanje, Vojno delo, godina LXIII, proleće/2012. str. 9–39.
 • MLADENOVIĆ D., DRAKULIĆ M., JOVANOVIĆ D., Neutralnost i cyber ratovanje, Beograd, Vojno delo, godina LXIII, јеsen/2011, str. 189 – 220.
 • MLADENOVIĆ D., JOVANOVIĆ D, DRAKULIĆ M., Tehnološki, vojni i društveni preduslovi cyber ratovanja, Vojnotehnički glasnik, godina LX, br. 1, januar – mart 2012, str. 70 – 98.
 • DRAKULIĆ M, DRAKULIĆ R, Evropska perspektiva regulisanja Internet usluga: izazov tradicionalnom evropskom pravu, Telekomunikacije, br. 6/2010., www.telekomunikacije.rs/arhiva_brojeva/sesti_broj.337.html
 • DRAKULIĆ M., DRAKULIĆ R., Elektronska uprava i zloupotrebe, Pravni život, 2003, vol. 52, br. 9, str. 987-996.
 • USTREZNE SPLETNE STRANI, POVEZANE Z RAČUNALNIŠKIM, KIBERNETSKIM, UPRAVNIM PRAVOM.

3. Cilji in kompetence

Seznanitev študentov z novo vejo prava in njeno uporabo v upravi, saj računalniško pravo omogoča transformacijo tradicionalnega načina pristopa k uporabi novih tehnologij. Obenem se študenti usposabljajo za reševanje multidisciplinarnih pravnih, upravnih, tehnoloških, managerskih, organizacijskih problemov.

Znanje in razumevanje: pokaže znanje in razumevanje na področju študija, pri čemer obvlada temeljne zakonitosti in tehnike upravnopravnega delovanja uprave, potrebne za pravilno in zakonito izvrševanje njenih funkcij. Seznanjen je z novostmi na področju študija.
Uporaba znanja in razumevanja: zna uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje na profesionalen način v svojem delu ali poklicu in je zmožen reševati probleme s področja upravnopravnega dela in rešitve argumentirati.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Znanje na področju prava in informatike, uprave, upravnih procesov ter postopkov. Usposabljanje za uporabo novih pravnih inštitutov, znanj in veščin, vključno s koordinacijo, nadzorom in upravljanjem z dejavnostmi, povezanimi z elektronskimi upravnimi postopki in procedurami.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Študenti poleg obravnavanja literature raziskujejo pojavne oblike, značilnosti, probleme računalniškega prava ter njegove uporabe v upravi. V sklopu timskega dela se ukvarjajo s študijo primera in opravijo primerjalno analizo stanja različnih upravnih praks. Z izdelavo projekta teoretsko in uporabno rešujejo konkretne probleme. Debate pomagajo pri usposabljanju za ustno poslovno komuniciranje, jasnost in natančnost v izražanju ter analitičnost pri zbiranju podatkov, dejstev in utemeljitev. Debate o določeni temi s pripravljeno in pisnih argumentov. Delo v spletnih delavnic, forumov in blogov. Uporaba Moodle za aktiviranje študentov v elektronskem okolju.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Aktivno sodelovanje (predavanje) 20%
 • Študija primerov (case study) 35%
 • Online dejavnosti 10%
 • Ustni izpit 35%