580 Upravljanje poslovnih procesov v upravi

580 Upravljanje poslovnih procesov v upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Tina Jukić, dr. Barbara Simenunović 

1. Opis vsebine

 • Prenova poslovanja in upravljanje s poslovnimi procesi
 • Prenova poslovanja v e-poslovanje in e-upravo
 • Prenova poslovnih procesov   
 • Izbira procesov za prenovo
 • Vloga informacijske tehnologije pri prenovi procesov
 • Modeliranje poslovnih procesov
 • Analiziranje in simulacije poslovnih procesov
 • Vodenje projektov prenove
 • Informacijska orodja za podporo prenovi poslovnih procesov
 • Prenovitveni tim
 • Snovanje prenove in vpeljevanje prenovljenih procesov
 • Študije primerov iz uprave

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Shelly B. et al. (2008). Systems Analysis and Design, Thomson Course Technology. Izbrana poglavja.
 • Davenport T.H. (1993). Process Innovation, Harvard Business School Press, Boston.
 • Giaglis, George M. (2001). A taxonomy of business process modeling and information systems modeling techniques. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 13(2); ABI/INFORM Complete, pg. 209.
 • Harmon, P. (2003). Business process Change, Morgan Kaufmann Publ. San Francisco
 • Kovačič A., V. Bosilj Vukšić (2005). Management poslovnih procesov, Gospodarski vestnik, Ljubljana.

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent je seznanjen z možnostmi prenove in informatizacije poslovnih procesov pri zagotavljanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja,  konkurenčne prednosti.
 • Študent prepoznava različne metodološke pristope in kritične dejavnike uspeha na področju prenove in informatizacije poslovnih procesov, in je sposoben celovitega vrednotenja vplivov in učinkov prenove in informatizacije na različne vidike organizacijskega delovanja
 • Študent razume koncept modeliranja poslovnih procesov, analize in simulacije, ter kritično vrednoti obstoječe stanje na področju poslovanja organizacije  in cilje prenove in  informatizacije poslovnih procesov.
 • Študent je seznanjen s specifiko upravljanja in prenove poslovnih procesov v javni upravi ter usposobljen za samostojno uporabo znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v javni upravi  ter razvijanje novega znanja na obravnavanem področju. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju.

Kompetence:

 • Usposobljenost za analizo teoretičnih konceptov in značilnosti prenove poslovnih procesov v javni upravi ter učinkov prenove na posamezne organizacijske vidike.
 • Študenti je usposobljen za samostojno uporabo znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v javni upravi  ter razvijanje novega znanja na obravnavanem področju. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju.
 • Usposobljenost za identifikacijo problemov, kritično analizo, sintezo in oblikovanje predlogov za boljše rešitve na področju izvajanja poslovnih procesov in aktivnosti.
 • Usposobljenost za identifikacijo in vrednotenje različnih dejavnikov uspeha potrebnih za uspešno prenovo poslovnih procesov in posledično reformo javne uprave ter  učinkovitejšo uporabo IKT orodij za opravljanje nalog in aktivnosti v javni upravi.

4. Predvideni študijski dosežki

 • Študent je sposoben samostojne kritične analize poslovnih procesov v organizaciji, opredeliti njihove informacijske potrebe, samostojno voditi ali sodelovati v projektih vsebinske zasnove oziroma specifikacije IS v javni upravi.
 • Študent zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.
 • Študent zna uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi. Študent je usposobljen za uporabo novih konceptov, metod, orodij in veščin na področju delovanja uprave na vseh ravneh.
 • Pridobljeno znanje omogoča poglobljeno  razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi skozi kritično vrednotenje obstoječega stanja, potrebnih reform  in zastavljenih ciljev.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • analiza primerov iz prakse
 • znanstveno-raziskovalna seminarska naloga
 • skupinska predstavitev

 

6. Način ocenjevanja

 • Seminarska naloga, študija primera, raziskovalni projekt – javna predstavitev 45%
 • Ustni ali pisni izpit 55%