579 Management sprememb v upravi

579 Management sprememb v javni upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Maja Levi Jakšić, dr. Vladimir Obradović

1. Opis vsebine

Uvod; splošni konceptualni okvir; tehnološko okolje; razvoj modela upravljanja s tehnologijo in kompetentnostjo; osnovni principi upravljanja s spremembami; Sestavine, metode in orodja aktivnega upravljanja s tehnologijo in inovacijami; Strateški in operativni pristopi k upravljanju s tehonlogijo in spremembami; Vpliv tehnološkega napredka na gospodarstvo in družbo; IR, družba in gospodarstvo, utemeljeni na znanju, učeča se organizacija; Tehnološki napredek in brezposelnost; Vpliv tehnologije na organizacijske procese; Dinamika tehnologije in upravljanje z inovacijami; Modeli inovacij;
Merjenje inovativnega učinka: učinkovitost in uspešnost inovacijskih dejavnosti in sprememb; Tehnološko sodelovanje, mreže in strateške povezave. Ustvarjalne delavnice, študije primerov in interaktivne razprave, timsko delo in delo v skupinah uporabiti pridobljeno teoretično znanje v zvezi z menandžment spremembe v upravljanju in javnem sektorju.

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Levi Jakšić M., Menadžment tehnologije i razvoja, Čigoja, Beograd, 2010.
 • Levi Jakšić M., Marinković S., Obradović J., Menadžment inovacija i tehnološkog razvoja,  FON, Beograd, 2011.
 • Burnes1. B., Managing Change, Pearson Education, Limited, 2009.
 • Ahmed P. K., Shepherd C.D., Innovation Management – Context, Strategies, Systems and Processes, Prentice Hall, N.J., 2010.
 • Burgelman R. A., Christensen C. M., Wheelwright S.C., Strategic Management of Technology and Innovation, Irwin, 2004.
 • Narayanan V. K., Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice Hall, N.Ј., 2001.

3. Cilji in kompetence

Predmet se ukvarja z vidiki upravljanja s tehnologijo in spremembami v javnem sektorju. Upravljanje z odporom do sprememb v javni administraciji se obravnava posebej. Ta tečaj se ukvarja predvsem s ključnimi vprašanji strategije, inovativne organizacije in dinamike sprememb.
Posebni cilji tega tečaja so:

 • seznanitev z osnovnim konceptualnim okvirjem tehnologije in managementa;
 • obravnava tehnološkega napredka in ocenjevanje njegovega prispevka k rasti in razvoju organizacij, gospodarstva in družbe;
 • razumevanje pomena raziskovanja in razvoja (IR) pri uresničevanju tehnološkega napredka;
 • raziskovanje razmerij med neposrednimi tujimi naložbami in tehnološkim napredkom;
 • poglobljena obravnava ključnih vlog javnega sektorja, predvsem javne uprave, glede podpore za učinkovito in uspešno izvajanje programa sprememb, posebej pri razvoju inovativne infrastrukture ter tehnološkem razvoju gospodarstva in družbe;
 • poglobljena obravnava strateških in operativnih vidikov upravljanja s tehnologijo, s poudarkom na modelih, metodah, tehnikah in orodjih, ki podpirajo upravljanje s tehnologijo in inovacijami v javnem sektorju;
 • reševanje kritičnih faz in operacij, povezanih z učinkovitim upravljanjem s spremembami v javni upravi, na podlagi praktičnih ponazoritev in primerov.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Po koncu tega tečaja bodo rezultati vezani na pridobitev znanj in veščin slušateljev na osnovnem področju upravljanja s tehnologijo in spremembami v javnem sektorju ter javni upravi.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Temeljijo na visoki stopnji sodelovanja študentov pri pouku in njihovega vključevanja v času predavanj s pomočjo individualnih dejavnosti, domačih nalog, skupinskih dejavnosti in timskega dela, z diskusijami in pripravljanjem referatov v zvezi z določenimi temami ter s pripravljanjem primerov iz prakse.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Aktivnosti na predavanjih 10%
 • Seminarska naloga 30%
 • Ustni izpit 60%