578 Vodenje v javni upravi

578 Vodenje v javni upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Janez Stare

1. Opis vsebine

 • Vodenje   
 • Pristopi k vodenju
 • Teorije vodenja
 • Javno vodenje
 • Posebnosti vodenja v javni upravi
 • Položaj vodje v javni upravi
 • Potencial in podoba vodje
 • Moč in avtoriteta vodje
 • Kompetentnost vodij
 • Razvoj vodij
 • Demokracija in javno vodenje
 • Vodenje in modernizacija javne uprave

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Stare, Janez, Seljak, Janko: Vodenje ljudi v upravi: povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2013.
 • Howieson Brian, Hodges Julie: Public and Third Sector Leadership, Experience Speaks. Emerald Group Publishing Limited, 2014.
 • Northouse, Peter, G.: Leadership theory and practice. Sage Publications, Thousand Oaks, 2003.
 • Brezovšek Marjan, Kukovič Simona: Javno vodenje: sodobni Izzivi. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2014.

3. Cilji in kompetence

Študent :

 • opredeli in razume razlike in podobnosti med vodenjem v zasebnem in javnem sektorju
 • predstavi značilne koncepte vodenja v javni upravi
 • preveri kompetentnost vodje
 • identificira dejavnike uspešnega vodenja
 • oceni uspešnost vodenja.

Kompetence:

 • zmožnost opredelitve značilnih elementov vodenja v javni upravi
 • razumevanje vloge in položaja vodje v javni upravi
 • obvladovanje vodenja kot načina upravljanja socialnih situacij
 • sposobnost samostojne analize kompetentnosti vodje
 • zmožnost preverjanja uspešnosti vodenja.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent razume posebnosti vodenja v javni upravi. Prepoznava različne koncepte vodenja ter kriterije in dejavnike uspešnega vodenja. Razume vlogo in položaj vodij v javni upravi. Uspešnost vodenja poveže s kompetentnostjo in razvojem vodij.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • e-učenje

 

6. Način ocenjevanja

 • Aktivno sodelovanje (predavanja, e-učenje, forum,..) 30%
 • Zagovor seminarskega dela (seminarska naloga, projektno delo) 30%
 • Pisni ali ustni izpit 40%

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).