577 Management kariere

577 Management kariere

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ivana Petrović, dr. Slavica Cicvarić Kostić

1. Opis vsebine

Uvod v predmet. Pojem kariere. Modeli upravljanja s kariero. Strategija in politika človeških virov kot podlaga za izvajanje procesov. Faze kariere. Podlaga za načrtovanje kariere. Upravljanje s kariero. Organizacijska podpora za razvoj kariere. Ustvarjalne delavnice o kariernih načrtov, metod, orodij in poklicne poti vsakega zaposlenega. Kariera in motivacija. Delavnice, študije primerov in interaktivne razprave o ukrepih za podporo razvoju poklicne poti vsebino in strukturo teorije.

 

2. Temeljni literatura in viri

 • GREENHAUS J., CALLANAN G., GODSHALH V., Career Management, SAGE Publications, Inc., London, 2010
 • TORRINGTON D., HALL L.С., TAYLOR S., Menadžment ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2005.
 • ARMSTRONG M., A handbook of Personnel Managment Practice, Kogan Page, London, 2009.
 • ĆAMILOVIĆ S., VUJIĆ V., Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Tekon, Beograd, 2011.
 • CICVARIĆ KOSTIĆ S., OKANOVIĆ M., FILIPOVIĆ V., DAMNJANOVIĆ V., VUKMIROVIĆ J., Employees’ and Citizens’ Perception of Marketing Communications in Serbian Municipalities, International Journal of Marketing Principles and Practices, 2011, 1(1): 1-9.
 • KAVRAN D., Javna uprava, UNDP, FON, Beograd, 2002.
 • DAMNJANOVIĆ V., KRULJ D., CICVARIĆ S., Kreiranje nove organizacione strukture usmerene na potrošača, Strategijski menadžment – časopis za strategijski menadžment i sisteme podrške strategijskom menadžmentu, 2005, 10(3): 133-137.D., Javna uprava, UNDP, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2002.
 • PETROVIĆ I., Bogićević M., Ćurić M., Designing university career services along the Bologna process: Analysis of liberal arts students’ needs in transitioning society, The 10th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM 2011), 451-456.
 • PETROVIC I., Curic M., Bogicevic M., Psychology students and the Bologna process: Students’ opinions about career related issues, Bulgarian Journal of Psychology, 2010.,Issue 1-4, 877-882.

3. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobivanje najnovejših teoretskih znanj, seznanitev s praktičnimi dosežki na področju upravljanja s kariero, pridobivanje potrebnih veščin za ugotavljanje strateških in taktičnih  potreb organa uprave ter izdelava modelov, ki bodo te potrebe učinkovito zadovoljili. Na ta način bodo lahko študenti ustvarili podlago za upravljanje z vsemi procesi na področju upravljanja s človeškimi viri, ki so povezani s kariero zaposlenih, ter vzpostavili sistem za stalne izboljšave teh procesov.

Študenti pridobijo kompetence, ki so povezane z upravljanjem in poklicnega razvoja kot ključnih elementov upravljanja človeških virov v javni upravi.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Študent se usposablja za pridobitev znanj na področju upravljanja s kariero ter za povezovanje le-teh s predhodno pridobljenimi znanji in znanji, ki jih pridobi pri študijskem programu. Sočasno se usposablja za timsko delo, saj reševanje problemov na področju upravljanja s človeškimi viri – v katerega sodi tudi upravljanje s kariero - zaradi svoje mulitidisciplinarne dimenzije vključuje timski pristop.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk se izvaja s pomočjo interaktivnega dela s študenti: predstavitve novih spoznanj in izsledkov raziskav, analiza primerov, ustvarjalne delavnice, debate in drugo.
Vsak študent mora izdelati seminarsko nalogo ali projekt. 

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Aktivno sodelovanje pri pouku 10%
Izdelave seminarske naloge 30%
Ustni izpit 60%