576 Kompetence v javni upravi

576 Kompetence v javni upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Janez Stare

1. Opis vsebine

 • Koncept kompetenc
 • Kompetence in HRM
 • Kompetence in praksa organizacije
 • Taksonomija kompetenc
 • Kompetenčni modeli
 • Kompetence in povezava s podsistemi HRM
 • Menedžment kompetenc kot osnova za strateški HRM
 • Razvoj kompetenčnega modela
 • Uvajanje kompetenc
 • Upravljanje kompetenc
 • Posebnosti kompetenčnega modela v javni upravi
 • Kompetenčni modeli v javni upravi

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Spencer Lyle M., Spencer Signe M.: Competence at Work: Models for Superior Performance. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Bisbane, Toronto, Singapore, 1993.
 • Nunes Francisco, Martins Luis, Duarte Henrique: Competency management in EU public administrations. Survey commissioned by the Portuguese EU-Presidency. EUPAN - Human Resources Working Group. December, 2007.Horton Sylvia, Hondeghem Annie, Farnham David (Editors): Competency management in the Public sector. EGPA Monograph, IIAS-EGPA, 2002.
 • North Klaus, Reinhardt Kai: Kompetenzmanagement in der Praxis - Mitarbeiterkompetenzen systematisch identifizieren, nutzen und entwickeln. Gabler, Wiesbaden, 2005
 • Pezdirc Marija Sonja (urednik): Kompetence v kadrovski praksi. GV Izobraževanje, Ljubljana, 2005.

  3. Cilji in kompetence

  Študent:

  • opredeli in razume pojem in pomen kompetenc
  • identificira dejavnike oblikovanja kompetenčnega modela
  • opredeli kompetenčni model
  • predstavi značilne koncepte kompetenc v javni upravi

  Kompetence:

  • zmožnost opredelitve značilnih elementov kompetenc
  • razumevanje vloge kompetenc v sistemu HRM
  • sposobnost samostojne priprave kompetenčnega modela
  • zmožnost preverjanje kompetentnosti.

  4. Predvideni študijski dosežki

  Študent razume pomen in posebnosti kompetenc v sistemu HRM oziroma v organizaciji ter v javni upravi. Prepoznava različne koncepte kompetenc in dejavnike oblikovanja kompetenčnih modelov. Kompetence poveže s strateškim HRM.

   

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • seminarsko delo
  • skupinska predstavitev
  • študija primera
  • e-učenje

   

  6. Način ocenjevanja

  • Aktivno sodelovanje (predavanja, e-učenje, forum,..) 30%
  • Zagovor seminarskega dela (seminarska naloga, projektno delo) 30%
  • Pisni ali ustni izpit 40%

  Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).