575 Zaščita podatkov o človeških virih

575 Zaščita podatkov o človeških virih

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirjana Drakulić

1. Opis vsebine

 • Podatki: pojem, pomen in vloga v upravi in javnem sektorju. Vrste podatkov. Osebni podatki. Podatki o zaposlenih in nezaposlenih. Načela in metode zbiranja, shranjevanja in uporabe. Pravica do zasebnosti in informacijske zasebnosti - razvoj pravic, značilnosti, ureditev. Zasebnost in informacijska zasebnost ter delovno mesto. Osebni podatki in telekomunikacijske mreže. Osebni podatki in pametne kartice. Osebni podatki in video nadzor. Biometrični podatki. Čezmejni tok podatkov. Ureditev: mednarodna, nacionalna, samoureditev. Obveznosti subjektov glede varstva osebnih podatkov. Oblike ogrožanja zasebnosti in podatkov o človeških virih - kraja, vdori, virusi, sabotaža, vohunstvo ter druga kazniva dejanja računalniškega in kibernetskega kriminala. Ukrepi in način varstva osebnih podatkov.
 • Medicinska in genatska zasebnost zaposlenih. Podatki o zaposlenih ter informacij javnega pomena. Modeli za dostop do informacij o delu v vladi in javnem sektorju. Z uporabo spremljanje zaposlenih in uporabo podatkov, pridobljenih s spremljanjem e-pošte,dostop do določenih vsebin, notranje in zunanje komunikacije.Pravice,odgovornosti in pristojnosti.

 

2. Temeljni literatura in viri

OBVEZNA LITERATURA

 • DRAKULIĆ M., LILIĆ S., Privatnost i informaciona tehnologija, studija, JDPI, Beograd, 1998.
 • DRAKULIĆ M., Osnovi kompjuterskog prava, DOPIS, Beograd 1995.
 • FOERSTER M., Global Employee Privacy and Data Security Law, BNA Books, A Division of Bureau of National Affairs, 2011.
 • DRAKULIĆ M., DRAKULIĆ R., JOVANOVIĆ S., Public eq. private? Twilling of privacy in the time of online social networking, 56th Scientific expert meeting Parliament psychologists, development and standardization in psychology, Kopaonik, June 4rd -7rd 2008.
 • DRAKULIĆ M., DRAKULIĆ R., Regulacija Interneta, studija, RATEL, Beograd, 2009.
 • WEBSTER M, Data Protection for the HR Manager, Gower Publishing, Ltd., 2003.
 • COMER M. J., STEPHENS  T. E., An HR Guide to Workplace Fraud and Criminal Behavior: Recognition, Prevention, and Management, Gower Publishing, Ltd., 2004.
 • OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, OECD, 2003.
 • DRUGO LITERATURO
 • The Governance of Genetic Information: Who Decides? (Cambridge Law, Medicine and Ethics), еditors H. Widdows, C. Mullen, Cambridge University Press, 2009.
 • GREENSPAN A.L., Employer's Guide to Workplace Privacy, Aspen Publishers, 2007.
 • STANTON J. M., STAM K. R., The Visible Employee: Using Workplace Monitoring and Surveillance to Protect Information Assets-Without Compromising Employee Privacy or Trust, Information Today, Inc., 2006.
 • HILL D. G., Data Protection: Governance, Risk Management, and Compliance, CRC Press, 2009.
 • COMER M. J., STEPHENS T.E., An HR Guide to Workplace Fraud and Criminal Behavior: Recognition, Prevention, and Management, Gower Publishing, Ltd., 2004.
 • USTREZNE SPLETNE STRANI, POVEZANE Z MEDNARODNIMI IN NACIONALNIMI DOKUMENTI O UREJANJU OSEBNIH PODATKOV, ZASEBNOSTI IN INFORMACIJSKE ZASEBNOSTI.

3. Cilji in kompetence

Osnovni cilj je seznanitev študentov s pravnimi koncepti varstva podatkov o človeških virih v upravi in javnem sektorju ter razumevanje njihove vloge in posebnosti pri uveljavljanju pravic do zasebnosti in informacijske zasebnosti. Posebni cilji so ugotavljanje strateških in operativnih pomenov teh podatkov glede sprejemanja managerskih odločitev pri upravljanju s človeškimi viri.

Študenti pridobijo kompetence, ki so povezane z reševanjem organizacijske, pravne in tehnične vidike varstva podatkov, kakor tudi metode in tehnike zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Usposabljanje za uporabo novih konceptov in metod pri varstvu osebnih podatkov, spoštovanju pravic posameznikov v upravi in javnem sektorju, ki so povezane z uporabo komunikacijsko-informacijskih tehnologij.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk se izvaja z interaktivnim delom s študenti v sklopu debat, ustvarjalnih delavnic, skupinskega dela pri reševanju konkretnih primerov in predstavitev ustreznih rešitev. Učni program se uresničuje:  reševanjem primerov in konkretnih uporabniških zahtev, obravnavo literature, timskim delom, predstavitvijo rezultatov timskega dela, študij primerov, debatami, izdelavo projektov, diskusijskimi skupinami, obiski ustreznih organov uprave (npr. za varstvo pravic posameznikov), Uporaba Moodle učenja danjinu in delo v spletnih forumih, diskusijske skupine.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Seminarska naloga/Analize primerov in/ali debate 10%
 • Zagovor seminarske naloge 10%
 • Izdelava študije primerov 10%
 • Priprava in sodelovanje v razpravi/diskusij 20%
 • Rezultati timskega dela 20%
 • Pistni izpit 30%