574 Človeški viri v javni upravi

574 Človeški viri v javni upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Janez Stare

1. Opis vsebine

 • Uvod v predmetno področje
 • Metodologija  reševanja organizacijskih problemov
 • Motivacija in zadovoljstvo z delom
 • Izobraževanje in razvoj zaposlenih
 • Etika v javni upravi
 • Organizacijski ukrepi v javni upravi
 • Organizacijska in upravna kultura
 • Ravnanje s človeškimi viri v prihodnosti

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Boxall,P.,Purcell,J. Wright, P.: Human resource management, Oxford university press 2007.
 • Brejc,M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, 2. dopolnjena izdaja, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004.
 • Johnson, C.E.:Ethics in the workplace, Sage publications, London 2007.
 • Torrington,D., Hill,L.: Personnel Management, Prentice Hall, London 1995.
 • The status of public officials in Europe, Council of Europe, 2000.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • preizkusi in primerja slovensko ureditev in prakso z ureditvami v nekaterih državah Evropske zveze.
 • razume bistvene značilnosti ravnanja s človeškimi viri, njegovo evropsko perspektivo, procese spreminjanja tega področja v Evropski zvezi in nujnost nastajanja novih organizacijskih oblik
 • razlikuje med pristopi pri ravnanju s človeškimi viri
 • ovrednoti nove pristope pri ravnanju s človeškimi viri
 • izvede primerjalne študije,  razvije kritično distanco tako do teoretskih kot empiričnih virov, sposobnost analize konkretnih primerov pa mu daje podlago za reševanje organizacijskih problemov.

Kompetence:

 • razumevanje značilnosti ravnanja s človeškimi viri v slovenskem in evropskem prostoru
 • sposobnost načrtovanja in uveljavljanja novih organizacijskih oblik ter pristopov pri ravnanju s človeškimi viri
 • sposobnost motiviranja javnih uslužbencev
 • sposobnost razlaganja in utrjevanja vrednot sodobne javne uprave
 • sposobnost samostojnega raziskovanja problemov na predmetnem področju v javni upravi.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent razume procese v javni upravi in vlogo ljudi v njej. Sposoben je analizirati in razumeti zahtevne teoretične in empirične vire s proučevanega področje ter opraviti kritično analizo primerov v praksi.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • študij primera
 • e-učenje

 

6. Način ocenjevanja

pisni izpit in/ali ustni izpit