568 E-uprava

568 E-uprava

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 80
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: Prof. dr. Ljupčo Todorovski, doc. dr. Tina Jukić, prof. dr. Mirjana Drakulić

1. Opis vsebine

 • Zgodovinski kontekst nastanka e-uprave
 • Definicije in fazni modeli e-uprave
 • Nacionalne strategije e-uprave
 • Vrednotenje e-uprave
 • Okviri za vrednotenje e-uprave
 • Digitalna ločnica
 • Pristopi k ponujanju storitev e-uprave
 • Vse na enem mestu in življenjske situacije
 • Formalni okviri za vzpostavitev portalov vse na enem mestu
 • E-upravljanje in zaupanje v institucije
 • E-participacija
 • Odprta uprava

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Veit, D., Huntgeburth, J. (2014) Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital Era. Springer, Berlin. Izbrana poglavja, cca. 100 str.
 • Vintar, M., Grad, J. (2004). E-uprava: Izbrane razvojne perspektive. Fakulteta za upravo, 2004. Izrbana poglavja, cca. 50 str.
 • Lee J (2010) 10 year retrospect on stage models of e-government: a qalitative meta-synthsis. Government Information Quarterly 27: 220-230.
 • Rabaiah A in Vandijck E (2009) A strategic framework of e-government: generic and best practice. Electronic Journal of e-Government 7(3): 241-258.
 • Heeks R (2006) Understanding and measuring eGovernment: International benchmarking studies. UNDESA workshop, E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future. Budimpešta, Madžarska.
 • Tinholt D in ost. (2014) Delivering the European Advantage? How European governments can and should benefit from innovative public services. Poročilo Evropske Unije. DOI: 10.2759/4919.
 • Mugellini E, Pettenati MC, Khaled OA, Pirri F (2005) eGovernment Service Marketplace: Architecture and Implementation. E-Government: Towards Electronic Democracy (pp. 193 –204). Springer, Berlin.

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent razume koncept e-uprave in ga uspešno analizira skozi tehnološke,   normativne, organizacijske in procesne dimenzije.
 • Študent je seznanjen z glavnimi značilnostmi pričakovanih sprememb ter novimi metodami managementa, ki vključujejo e-upravo in bodo zagotovile boljše nudenje storitev državljanom in gospodarstvu, ob polnem sodelovanju vseh subjektov in vseh ravni.
 • Študentje je seznanjen  z  raziskovalnim inštrumentarijem, za proučevanje fenomena e-uprave ter glavnimi raziskovalnimi projekti, ki so v teku v okviru EU.
 • Študenti je usposobljen za samostojno uporabo znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi  ter razvijanje novega znanja na obravnavanem področju. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju.

Kompetence:

 • Usposobljenost za povezovanje in uporabo pridobljenih interdisciplinarnih znanj s področja e-uprave pri nadaljnjem razvoju in modernizaciji upravnega poslovanja
 • Usposobljenost za učinkovitejšo uporabo e-uprave in IKT kot temeljne osnove za delovanje uprave in njenega uspešnejšega vključevanja v upravno poslovanje
 • Usposobljenost za identifikacijo problemov, kritično analizo, sintezo in oblikovanje predlogov boljših rešitev e-uprave  
 • Usposobljenost za identifikacijo in vrednotenje različnih dejavnikov uspeha potrebnih za uspešno implementacijo koncepta e-uprave in kasnejših sprememb oz. učinkov e-uprave na različne organizacijske vidike

4. Predvideni študijski dosežki

 • Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.
 • Študent zna uporabljati pridobljeno znanje v svojem delovnem okolju oz. praksi. Študent je usposobljen za uporabo novih konceptov, metod, orodij in veščin na področju delovanja uprave na vseh ravneh.
 • Tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga študent pridobi preko projektnega dela omogoča kritično analizo in refleksijo.
 • Pridobljeno znanje omogoča lastno razumevanje teorije in uporabnost znanja v praksi ter kritično vrednotenje obstoječega stanja in pomanjkljivosti.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja, v okviru katerih je poudarek na primerjalni analizi teoretičnih izhodišč, strateških in razvojnih dejavnikov.
 • Seminarji, v okviru katerih je poudarek na poglobljenem študiju izbranih teoretičnih konceptov in primerov oz. področij.
 • Metoda predstavitve in diskusije, v okviru katere diplomanti izsledke svojih raziskav javno predstavijo in kritično ovrednotijo.

 

6. Način ocenjevanja

 • Seminarska naloga 45%
 • Ustni in/ali pisni izpit 55%