567 Odnosi z javnostjo

567 Odnosi z javnostjo

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 80
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Vinka Filipović, dr. Dragan Vukmirović, dr. Slavica Cicvarić Kostić

1. Opis vsebine

Opredelitev in področje dejavnosti odnosov z javnostmi. Odnosi z javnostmi kot funkcija, proces, poklic in znanstvena disciplina. Organizacija funkcije odnosov z javnostmi. Odnosi z javnostmi kot strateška funkcija managementa Razmerje med trženjem in odnosi z javnostmi. Koncept odnosov z javnostmi v javni upravi. Vzpostavitev in vzdrževanje odnosov z javnostmi v javni upravi. Elementi dobrih odnosov z javnostmi  (opredelitev problema, analiza procesa, raziskovanje, poslanstvo, cilji, programi). Ciljne javnosti - ugotavljanje in razvrstitev notranjih in zunanjih ciljnih javnosti. Dela in naloge odnosov z javnostmi. Družbeno odgovorni odnosi z javnostmi. Specializacija znotraj funkcije odnosov z javnostmi. Funkcija tiskovnega predstavnika. Korporativni odnosi z javnostmi. Izbor in vključevanje specializiranih agencij za odnose z javnostmi. Dejavnosti odnosov z javnostmi. Graditev celostne podobe. Organizacija posebnih dogodkov. Odnosi z mediji. Sponzorstvo. Poslovni protokol. Interni odnosi z javnostmi. Lobiranje. Komuniciranje družbene odgovornosti. Odnosi z javnostmi v kriznih situacijah. Načrtovanje odnosov z javnostmi. Raziskovanje javnega mnenja. Situacijska analiza. Ugotavljanje ciljev odnosov z javnostmi. Opredelitev strategij in taktik. Določanje proračuna za program odnosov z javnostmi. Evalvacija in merjenje učinkovitosti ter uspešnosti odnosov z javnostmi. Strategije odnosov z javnostmi v nepridobitnem sektorju. Strategije odnosov z javnostmi v mednarodnem in večkulturnem okolju. Etični vidiki odnosov z javnostmi.Analiza organizacijskih praks odnosov z javnostmi. Opredelitev procesa odnosov z javnostmi v primeru posamezne institucije ali organizacije javnega sektorja. Analiza primerov etuičke in neetično prakso odnosov z javnostmi. Reševanje problema odnosov z javnostmi v mednarodnem okolju. Praktične težave pri gradnji institucionalno identiteto, podobo in ugled. Študije primerov organizacijo konferenc in drugih medijskih dogodkov. Pisanje sporočil za javnost. Vaja javno nastopanje. Delavnica načrtovanje odnosov z javnostmi. Se lahko proračun za odnose z javnostmi programov. Modeli merjenja in vrednotenja odnosov z javnostmi. Simulacija in analiza organizacijo dejavnosti odnosov z javnostmi.

2. Temeljni literatura in viri

 • Filipović V., Kostić-Stanković M., Odnosi s javnošću, FON, Beograd, 2011.
 • Morris T., Goldsworthy S., Public relations for the new Europe, Basingstoke Palgrave Macmillan, New York, 2008.
 • L̀Etang J., Public relations: concepts, practise and critique, Los Angeles, 2008.
 • Regester M., Larkin J., Risk issues and crisis management in public relations: a casebook of best practice, 4th ed, Kogan Page: London and Philadelphia, 2008.
 • Filipović V., Kostić M., Prohaska S., Odnosi s javnošću – Poslovna komunikacija, poslovni imidž, profesionalno ponašanje, FON, Menadžment, Beograd, 2001.
 • Cutlip S., Center A., Broom G., Effective Public Relations, Prentice Hall, New Jersey, 2000.
 • Maitland I., Perfect PR, International Thomson Business Press, London, 1999.

3. Cilji in kompetence

Osnovni cilj je izpopolnitev obstoječih znanj in veščin ter seznanitev z novimi dosežki, ki so potrebni za oblikovanje ustreznih strategij komunikacije s ciljnimi javnostmi. Splošni cilj je seznanitev s konceptom odnosov z javnostmi v upravi in javnem sektorju ter razumevanje vloge in posebnosti pri uresničevanju vzpostavitve ter vzdrževanja dolgoročnih odnosov z zunanjim in notranjim okoljem.

Ključne kompetence se nanašajo na razumevanje načel, strategij in taktik za odnose z javnostmi v upravljanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje notranje in zunanje upravljanje komunikacij.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Znanje na področju managementa, trženja, komunikacije, prava, organizacije, administracije in upravljanja s podatki. Usposabljanje za uporabo novih konceptov in veščin komunikacij v odnosih z zunanjim in notranjim okoljem, mediji, graditev celostne podobe organizacije.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, metoda razgovora, multimadijalna predstavitev posebnih primerih, učenje timskega dela pri reševanju praktičnih problemov, samostojno raziskovalno in reševanje problemov na podlagi nalog, študenti delajo samostojno preko študija in pripravo seminarskih nalog.

 

6. Način ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Izdelava seminarske naloge 40%
Ustni izpit 60%