564 Institucije EU

564 Institucije EU

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji:14
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 80
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Verica Trstenjak

1. Opis vsebine

 • Uvod
 • Pravni viri
 • Pravo Unije in pravo držav članic
 • Politične institucije EU

-    Evropski parlament
-    Evropski svet
-    Svet
-    Evropska komisija

 • Druge institucije EU

-    Sodišče EU
-    Evropska centralna banka
-    Računsko sodišče

 • Druga telesa (npr. evropski ombudsman, agencije)
 • Pravno varstvo v EU
 • Štiri temeljne ekonomske svoboščine
 • Temeljne pravice v EU
 • Državljanstvo Unije
 • Slovenija in EU
 • Aktualne teme (npr. Brexit)

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Trstenjak/Brkan: Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 840 (posebej 71-206, 252-362, 691-705)
 • Trstenjak: Temeljne pravice v EU in vpliv Sodisca EU, v zborniku za prof. Ernesta Petriča; Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, 2016, 193-211
 • Trstenjak: From Ovid's Golden Age to Modern European Curia: The Prominent Role of the CJEU in Shaping European Consumer Law, European Journal of Consumer Law/Revue européenne du droit de la consummation, 2015/1, S. 3-6
 • Trstenjak: Civis Europeus sum - Union citizenship and the influence of the Court of Justice of the EU, Academia Europaea, European Review, Volume 23, 29.1.2015, (Social Sciences Citation Index), S. 71-80

3. Cilji in kompetence

 • Glavnino predstavlja obravnava EU, predvsem institucij in materialnega prava.
 • Vsebina omogoča temeljno seznanitev z institucijami, poglobljeno obdelavo upravno navezane problematike ter temeljno obravnavo posameznih politik.
 • Posebna tema je namenjena razmerju EU - Slovenija.
 • Študent je po obveznostih sposoben za samostojno iskanje virov in  njihovi uporabo, čemur je namenjen tudi  poseben seminarski sklop. 

4. Predvideni študijski dosežki

 • Študentje se bodo usposobili za samostojno uporabo znanja na področju EU, predvsem institucij in materialnega prava. 
 • To znanje mu bo omogočilo visoko stopnjo originalnosti pri oblikovanju predlogov ter nadgradnjo obstoječega znanja, pridobljenega na dodiplomski stopnji.
 • S pomočjo tega znanja bodo znali pridobljeno znanje povezovati z drugimi podobnimi področji, ga posredovati naprej in z njegovo pomočjo reševati študije na raziskovalnem področju.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • študija primera
 • seminarska naloga

 

6. Način ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit 80%
 • Seminar 20 %

7. Reference nosilca

 • Trstenjak/Weingerl: The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law, Springer 2016, 593.str.
 • Trstenjak/Balthasar: EU-Gericht im Wandel, ecolex 2015, 723-728
 • Trstenjak: Die Europäische Stiftung- eine neue supranationale Rechtsform?, Ecolex, 2014, S. 484-485
 • Trstenjak: Les mécanismes de recours collectif et leur importance pour la protection des consommateurs, in La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015), Liber amicorum Vassilios Skouris (2015), 681-696
 • Trstenjak: The Welfare  State in Times of Crisis: Threat to the Rule of Law? v Iliopoulos-Strangas (ed.) The future of the Constitutional Welfare State in Europe, ( 2015),  299-306
 • Trstenjak/Weingerl: Union Citizenship within Directive 2004/38/ EC- stability of residence for Union citizens and their family members, national report for FIDE congress 2014, Copenhagen, DJOF Publishing Copenhagen 2014, S. 759-774
 • Trstenjak/Beysen The Growing Overlap of Fundamental Freedoms and Fundamental Rights in the Case-law of the CJEU, European Law Review (2013) 38, 293-315 (Social Sciences Citation Index)
 • Trstenjak: National Sovereignity and the Principle of Primacy in EU Law and their importance for the Member States, Beijing Law Review, 2013, Vol. 4 No. 2, S. 71-76
 • Trstenjak: Procedural Aspects of European Consumer Protection Law and the Case Law of the CJEU, European Review of Private Law, No. 2/ 2013, S. 451-478
 • Trstenjak: The Legal System of the EU: The Principle of Primacy in EU Law and the Role of the Constitutional Courts of the Member States. V: International Justice Journal Moscow, Medzunalodnoe Pravosudie, št. 2/2012, str. 54-65.
 • Trstenjak/Beysen: Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit in der Unionsrechtsordnung. V: Europarecht, letnik 47, št. 3/2012, str. 265–284.
 • Trstenjak: Rechtsvergleichende Aspekte: Die Kooperation zwischen dem EuGH und den nationalen Gerichten, insbesondere in Bezug auf die Grundrechtecharta, Tagungsband des 12. Österreichischen Europarechtstags 2012,Manz 2013, S. 13-34