563 Primerjalna javna uprava

563 Primerjalna javna uprava

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 80
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Iztok Rakar

1. Opis vsebine

 • Teorije, metode in tipi primerjav
 • Besede, pojmi in koncepti
 • Upravna tradicija in upravna kultura v Evropi in po svetu
 • Evropski modeli javne uprave
 • Evropski modeli lokalne samouprave
 • Uslužbenski sistemi
 • Razmerje med pravom, javno upravo in novim javnim menedžmentom
 • Razvoj in reforme javne uprave
 • Strukturni in procesni elementi novega javnega menedžmenta
 • Agencijski model javne uprave
 • Vpliv novega javnega menedžmenta na upravno kulturo
 • Razvoj po obdobju novega javnega menedžmenta

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Raadschelders, J. C. N., Vigoda-Gadot, E., Kisner, M. (2015). Global dimensions of public administration and governance: a comparative voyage. New Jersey: Jossey-Bass, a Wiley Brand (izbrana poglavja, 100 str.)
 • Kuhlmann, S., Wollmann, H. (2014). Introduction to comparative public administration: administrative systems and reforms in Europe. Cheltenham; Northampton: E. Elgar (izbrana poglavja, 100 str.).
 • Chandler, J. A. (2014). Comparative public administration. London; New York: Routledge (izbrana poglavja, 50 str.).
 • Kovač, P., Bileišis, M. (Eds.) (2017). Public Administration Reforms in Eastern European Union Member States. Post-Accession Convergence and Divergence (izbrana poglavja, 40 str.).
 • Shedler, K., Proeller, I. (2011). New Public Management. Haupt UTB.

3. Cilji in kompetence

Cilji predmeta:

 • Študent spozna teorije, metode in tipe primerjalnih raziskav javne uprave
 • Študent spozna modele in tradicije javne uprave
 • Študent razume razmerja med pravom, politiko in javno upravo
 • Študent razume gibala managerskih reform javne uprave
 • Študent pozna in razume posebnosti javne uprave v Vzhodni Evropi
 • Študent zna uporabiti teorijo pri analizi primerov
 • Študent zna analizirati in primerjati organiziranost in naloge javne uprave v različnih državah
 • Študent razvija veščine dela v skupini, predstavitev in javnega nastopanja

Kompetence:

 • Študentje pridobijo sposobnost razvijanja teoretičnih, metodičnih in uporabnih spoznanj na področju javne uprave.
 • Študentje s pomočjo primerjalnega vidika bolje spoznajo in razumejo funkcioniranje tako slovenske kot tudi tujih javnih uprav ter prav tako izboljšajo sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj na slovenski sistem javne uprave.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega razumevanja  primerjalnih upravnih ureditev.  Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in tudi uporabiti to znanje za reševanje konkretnih problemov na njegovem delovnem mestu.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja in seminarji
 • Študije primera
 • Gostujoča predavanja
 • E-učenje

 

6. Način ocenjevanja

Seminarska naloga 20%
Pisni in/ali ustni izpit 80%