562 Metode raziskovanja v upravi

562 Metode raziskovanja v upravi

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 80
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Jože Benčina, dr. Dragan Vukmirović

1. Opis vsebine

 • Splošno o raziskovanju v upravi
 • Pregled raziskovalnih pristopov in osnovnih znanstveno-raziskovalnih metod
 • Podatkovni viri: opredelitve in citiranje
 • Anketno raziskovanje in druge metode oblikovanja primarnih podatkovnih virov 
 • Statistične metode pri sekundarnih podatkovnih virih
 • Opredelitev raziskovalnega procesa
 • Priprava predloga in načrta raziskave- projektni pristop
 • Utemeljitev raziskave, umestitev v predhodno raziskovalno okolje in utemeljitev vrednosti za deležnike
 • Izvedba raziskave: zbiranje, urejanje in obdelava podatkov
 • Preverjanje hipotez
 • Komentiranje in interpretacija rezultatov raziskave
 • Oblikovanje raziskovalnih poročil in objav

 

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • McNabb, D.E., 2008. Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approaches 2nd ed., M.E.Sharpe. 1 - 423
 • Robbins, D., 2008. Understanding Research Methods: A Guide for the Public and Nonprofit Manager 1st ed., CRC Press. p. 1 - 82
 • Welsh, S. & Comer, J., 2006. Quantitative Methods for Public Administration: Techniques and Applications 3rd iz., Waveland Pr Inc. p. 1 – 312.

Dodatna literatura in viri

 • Robbins, D., 2008. Understanding Research Methods: A Guide for the Public and Nonprofit Manager 1st ed., CRC Press. p. 83 - 273
 • Miller, G.J. & Yang, K., 2007. Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition 2nd iz., CRC Press.
 • Brewerton, P.M. & Millward, L.J., 2001. Organizational Research Methods: A Guide for Students and Researchers 1st iz., Sage Publications Ltd.
 • Neuman, W.L., 2002. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 5th iz., Allyn & Bacon.
 • Devjak, S., 2002. Kvantitativne metode za analize v upravi. 1. ponatis. Ljubljana: Visoka upravna šola.
 • Böhret, C.: Wordelmann, P.: Lernmodell Virtuelle Zukunft- Experimentelle Politik im Planspiel, TAU, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung, Speyer 1997.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • prepozna in opredeli problem, postavi raziskovalna vprašanja in ali trditve in opredeli raziskovalne hipoteze,
 • pripravi načrt raziskave in načrt raziskovalnega projekta,
 • s primernimi metodami
 • pridobi in analizira informacije te pri tem uporabi ustrezne metode kot sta analiza vsebin in komparacija,
 • analizira in dokaže lastnosti pojavov z ustreznimi metodami
 • izbere in uporabi primerne metode za preverjanje hipotez,
 • rezultate raziskave kritično obravnava in jih sooči z rezultati predhodnih raziskav in konkretno situacijo v javnem sektorju, upoštevajoč problemski in raziskovalni okvir oblikuje celovito raziskovalno poročilo, poročilo o rezultatih raziskave oblikuje v znanstveni članek.

Študent je usposobljen za:

 • načrtovanje raziskave in raziskovalnega projekta z vsemi potrebni elementi,
 • oblikovanje problemskega pristopa in utemeljitev nameravanega raziskovalnega dela, umeščanje raziskovalnega dela v predhodno raziskovalno okolje na osnovi študija literature in virov,
 • postavljanje raziskovalnih vprašanj, derivacijo trditev in hipotez ter njihovo preverjanje,
 • komentiranje in vsebinsko interpretacija rezultatov raziskave
 • poročanje o rezultatih v obliki raziskovalnega poročila, znanstvenega prispevka in magistrske naloge.

4. Predvideni študijski dosežki

Študentje:

 • razumejo pomembno vlogo študija virov kot osnove za pripravo anketne raziskave,
 • so zmožni:
 • pripraviti načrt manjše empirične raziskave in opredeliti namen ter faze izvedbe in izpeljati raziskovalni projekt ter interpretirati dobljene rezultate,
 • presoditi ustreznost poteka raziskave in uporabljenih metod v zvezi z relevantnostjo rezultatov,
 • pripraviti raziskovalne rezultate v obliki, ki omogoča razumevanje in preverjanje rezultatov raziskave, in so sprejemljivi za objave v relevantnih publikacijah,
 • razumejo proces vodenja raziskovalnega projekta in tima ter pomen koordinacije med projekti in med timi,
 • so zmožni uspešno sodelovati v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ter ovrednotiti timski proces dela.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • raziskava
 • projektno delo
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • e-učenje

 

6. Način ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 20%
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela 80%