1001 Poslovna inteligenca za upravo

1001 Poslovna inteligenca za upravo

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ljupčo Todorovski, dr. Boris Delibašić

1. Opis vsebine

 • Uvod v poslovno inteligenco
 • Podatkovna skladišča
 • Analiza podatkov s pristopi OLAP
 • Uravnoteženi sistem kazalnikov
 • Podpora odločanja
 • Večparameterski modeli odločanja
 • Podatkovno rudarjenje in odkrivanje znanja iz podatkov
 • Eksplorativna analiza podatkov z metodami podatkovnega rudarjenja
 • Praktična uporaba poslovne inteligence v upravi

 

2. Temeljni literatura in viri

 • Turban, E., Aronson, J.E., Liang, T., Sharda, R.: "Decision Support and Business Intelligence", Pearson Prentice Hall, 2007
 • Vitt E., Luckevic M., Misner S.: "Business Intelligence", Microsoft Press, 2002
 • Ćirić, B.: "Poslovna inteligencija", Data Status, Beograd, 2006
 • Todorovski, L., Bečejski-Vujaklija D.: Handout-i sa predavanja. Beograd, FON, 2006
 • Benson, R. Bugnitz T., Walton, W.: "From Business Strategy to IT Action", John Wiley & Sons, 2004
 • McNurlin B., Sprague R.: "Information Systems Management in Practice", Pearson Prentice Hall, 2004

3. Cilji in kompetence

Cilji – študent:

 • razume koncepte in pristope poslovne inteligence
 • oceni in preveri uporabnost konceptov in pristopov poslovne inteligence za reševanje konkretnih problemov v upravi
 • analizira in primerja uporabnost različnih pristopov poslovne inteligence v danem upravnem ali management kontekstu

Kompetence:

 • sposobnost razvoja in uporabe baz podatkov ter podatkovne arhitekture v organizacijah
 • sposobnost obvladovanja različnih metod in tehnik razvoja in vzpostavljanja informacijskih sistemov
 • sposobnost prilagoditi orodja poslonve inteligence specifičnim upravnim in management kontekstom
 • sposobnost odkrivanja praktičnih problemov s področij upravne vede in managementa

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo pridobil:

 • razumevanje konceptov in pristopov poslovne intelignce ter razumevanje njihove vloge v upravnih sistemih in organizacijah
 • sposobnost načrtovanja novih rešitev baziranih na pristopih in programski opremi za poslovno inteligenco
 • sposobnost analize in primerjave primerov uporabe upravljanja z znanjem

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji
 • Analysis and comparison of show-cases
 • Individualne konsultacije
 • Seminarska naloga in predstavitev

 

6. Način ocenjevanja

Seminarska naloga: priprava in predstavitev 70%
Ustni izpit 30%