1000 Management s človeškimi viri

1000 Management s človeškimi viri

 • Vrsta programa: Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ETCS
 • Tip predmeta: strokovno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 60
 • Jezik izvedbe: angleški, srbski, slovenski
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirjana Drakulić

1. Opis vsebine

 • Uvod v predmet. Potreba po obravnavi. Pristop k obravnavi. Pojem in vsebina strateškega upravljanja s človeškimi viri. Načrtovanje človeških virov. Pridobivanje človeških virov.
 • Usmeritev novozaposlenih. Ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih. Upravljanje s kariero. Učenje in razvoj človeških virov.
 • Organizacijo upravljanja s človeškimi viri.
 • Ustvarjalne delavnice, študije primerov in interaktivne razprave v skladu z vsebino in strukturo teorije

 

2. Temeljni literatura in viri

 • TORRINGTON D., HALL L.С., Taylor S., Menadžment ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2005.
 • DULIĆ D., Etički problemi upravljanja ljudskim resursima, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005.
 • Alibabić Š., Milićević V., DRAKULIĆ M., Modeli učenja u korporacijama, Andragoške studije, Beograd, br. 2/2011, str. 65 – 83.
 • DULIĆ D., Operationalising human security in societies in transition: a case study of Serbia, Mainstreaming Human Security in Peace Operations and Crisis management, W. Benedek, M.C. Kettemann and M. Möstl (eds.), Routledge, London and New York, 2011, pp.189-214.
 • ĆAMILOVIĆ S., Vujić V., Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Tekon, Beograd, 2011.
 • DESSLER G., Human Resource Management, Pearson, New Jersey, 2011.
 • DESSLER G., Osnovni menadžmenta ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2007.

3. Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobivanje najnovejših teoretskih znanj in seznanitev s praktičnimi dosežki na področju strateškega upravljanja s človeškimi viri ter pridobivanje potrebnih veščin za ugotavljanje strateških potreb organov uprave na področju upravljanja s človeškimi viri.

Študenti pridobijo kompetence, ki so povezane z organizacijskimi, sociološkimi, pravnimi in tehničnimi vidiki ravnanja s človeškimi viri in kompetence uporabe postopkov, metod in tehnik na področju ravnanja s človeškimi viri.

4. Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Študent se usposablja za obvladovanje znanj na področju strateškega upravljanja s človeškimi viri ter povezovanje le-teh s predhodno pridobljenimi znanji in znanji, ki jih pridobi pri študijskem programu. Obenem se usposablja za timsko delo, saj reševanje problemov na področju upravljanja s človeškimi viri, zaradi mulitidisciplinarne dimenzije, vključuje timski pristop.

 

5. Metode poučevanja in učenja

Pouk se izvaja s pomočjo interaktivnega dela s študenti: predstavitve novih spoznanj in izsledkov raziskav, analiza primerov, ustvarjalne delavnice, debate in drugo.
Vsak študent mora izdelati seminarsko nalogo ali projekt.

 

6. Način ocenjevanja

Aktivnosti pri pouku 10%
Izdelave seminarske naloge 30%
Rezultatov preverjanja znanja 20%
Ustni izpit 40%