Vrednotenje projekta v javnem sektorju

Vrednotenje projekta v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mira Dimitrić

1. Opis vsebine

 • Lastnosti projektov v javnem sektorju – razlikovalne značilnosti glede na komercialne projekte
 • Proračun v javnem sektorju
 • Analiza stroškov in koristi
 • Ekonomski in finančni tok projektov
 • Ekonomski kriteriji vrednotenja
 • Finančni kriteriji vrednotenja
 • Ocenjevanje stroškov kapitala
 • Količinska opredelitev tveganja
 • Osnove vrednotenja realnih opcij
 • Razvrščanje projektov – večkriterijska analiza

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Silvije Orsag, Lidija Dedi, Budžetiranje kapitala, Procjena investicijskih projekata, drugo prošireno izdanje, Masmedia, 2011.
 • T. Copeland, V. Antikarov, Real Options, a practitioner's guide, Thomson Texere, 2003.
 • Pamela P. Peterson, Frank J. Fabozzi, Capital Budgeting, Theory and Practice, Willey & Sons, inc., New York, 2002.
 • European Commission, Regional Policy, Guide to Cost -Benefit Analysis of Investment Projects, July 2008 Edition.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • poglabljanje pridobljenega znanja na področju interne finančne analize;
 • razumevanje pomembnih značilnosti finančnih, realnih in neopredmetenih sredstev ter formiranja investicijskih projektov;
 • pridobitev specifičnih znanj na področju organizacije in izvajanja investicij;
 • razumevanje dosega in omejitve posameznih metod ocenjevanja investicijskih projektov in možnosti njihovega kombiniranja;
 • pridobitev specifičnih znanj na področju napovedovanja finančnih tokov projektov, pridobitev znanj na področju analize in napovedovanja rizičnosti projektov;
 • razumevanje dejanskih opcij in pridobitev znanja za vključitev njihove vrednosti v dejansko čisto obstoječo vrednost investicijskih projektov.

Kompetence:

 • pridobivanje in razumevanje obsežnega korpusa znanj s področja vrednotenja projektov v javnem sektorju;
 • obvladovanje metod, tehnik in orodij za vrednotenje in razvrščanje projektov;
 • sposobnost razvijanja teoretičnih in metodičnih znanj s področja realnih naložb,
 • sposobnost avtonomnega delovanja in sprejemanja odločitev o naložbah.

4. Predvideni študijski dosežki

Poglabljanje teorije realnih vlaganj in specializacija tehnik investicij. Pridobivanje sposobnosti reševanja problemov različnih tipov investicijskih projektov v javnem sektorju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja na izbrane teme.
 • Seminarske vaje in naloge (izdelava seminarske naloge, ki obravnava primer projekta).
 • Individualni študij in priprava za izpit.

6. Način ocenjevanja

seminarska naloga – študija primera 50%
Sodelovanje in vodenje razprav 30%
Izpit 20%