Upravljanje in management IT

Upravljanje in management IT

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mitja Dečman

1. Opis vsebine

 • Uvod v področje upravljanja & menedžmenta IT
 • Pregled teorij na področju upravljanja & menedžmenta IT
 • Politike IT
 • Metodološki pristopi in okviri
 • Spremembe in inovacije.
 • Menedžment tehnoloških sprememb
 • Aktualne tehnologije

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Stackelberg, P. von. (2014). Technology & the Future: Managing Change and Innovation in the 21st Century. Jericho Hill Interactive. (izbrana poglavja)
 • Weill, P., & Ross, J. (2004). IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results (1st edition.). Boston, Mass.; London: Harvard Business Review Press. (izbrana poglavja)
 • Van Grembergen, Wim (Ed.), (2004). Strategies for Information Technology Governance. Hershey PA; Idea Group Publishing.
 • Wallace, M., & Webber, L. (2013). IT Governance: Policies & Procedures, 2014 Edition with CD. Wolters Kluwer Law & Business. (izbrana poglavja)
 • Fasanghari, M., NasserEslami, F., & Naghavi, M. (2008). IT Governance Standard Selection Based on Two Phase Clustering Method (pp. 513–518). IEEE. doi:10.1109/NCM.2008.251 (izbrana poglavja)

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • pozna teorije na področju upravljanja in menedžmenta informacijskih tehnologij,
 • obvlada izbrane metode raziskovanja na področju upravljanja in menedžmenta informacijskih tehnologij,
 • analizira in vrednoti aktualne tehnologije,
 • pozna politike informacijske tehnologij v Sloveniji in svetu
 • pozna ključne standarde na področju menedžmenta informacijskih tehnologij.

Kompetence:

 • razumevanje teorij na področju upravljanja in menedžmenta informacijskih tehnologi,
 • sposobnost uporabe metod raziskovanja na področju upravljanja in menedžmenta informacijskih tehnologij,
 • sposobnost kritičnega ovrednotenja aktualnih tehnologij,
 • razumevanje politik informacijskih tehnologij v Sloveniji in svetu
 • sposobnost uporabe standardov na področju menedžmenta informacijskih tehnologij.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo obvladal spretnosti in metode raziskovanja na področju upravljanja in menedžmenta informacijskih tehnologij. Študent bo z izvirnim in obsežnim raziskovanjem prispeval k širjenju znanja na področju upravljanja in menedžmenta informacijskih tehnologij. Študent bo sposoben kritične analize, presoje in sinteze novih spoznanj na področju upravljanja in menedžmenta informacijskih tehnologij.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja na izbrane teme.
 • Seminarske vaje in naloge (izdelava seminarske naloge, ki obravnava zahtevnejši problem z navedenih področij in diskusije).
 • Individualni študij raziskav in dobrih praks.
 • Priprava za izpit.

6. Način ocenjevanja

 • Krajši eseji in seminarska naloga - 50%
 • Sodelovanje in vodenje razprav - 30%
 • Izpit - 20%