Upravljanje Evropske Unije

Upravljanje Evropske Unije

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Vinko Kandžija

1. Opis vsebine

 • Ekonomski in politični pogoji za nastanek Evropske unije (zgodovina integracije, metode integracije, razširitev in poglobitev integracije …)
 • Pravni viri in institucije EU (institucionalna struktura EU in delitev oblasti, sistem nadnacionalnega reguliranja, metode in praksa sprejemanja odločitev v EU, načelo subsidiarnosti …)
 • Notranji evropski trg in sistem evropskih politik (notranji trg in temeljna svoboda gibanja, standardizacija, politika tržne konkurenčnosti, skupna trgovinska politika, skupna kmetijska politika, socialna politika in politika regionalnega razvoja, industrijska in podjetniška politika, politika varovanja okolja)
 • Ekonomska in monetarna unija (evrsko območje, sistem osrednjih bank, makroekonomska koordinacija, fiskalna unija in harmonizacija obdavčevanja, perspektive ekonomske unije …)
 • Sistem financiranja EU (proračun EU, sistem fondov EU, razvojne banke, fiskalni federalizem ...)
 • Ocena administrativnega sistema EU (javno mnenje in EU, upravljanje kakovosti, nadzor nad odločanjem, demokratski deficit ...

2. Temeljni literatura in viri

 • KANDŽIJA, Vinko. 2010, Ekonomika i politika Europske unije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
 • Nello, S.S., 2011, The European Union: Economics, Policy and History 3/e, McGraw-Hill Higher Education
 • Baldwin, R., Wyplosz, C., 2012, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education
 • Pelkmans, J., 2006, European Integration: Methods and Economic Analysis, Pearson Education
 • McDonald,F., Dearden, S., 2005, European Economic Integration, Pearson Education
 • Moussis, N. Access to European Union law, economics, policies. 20th edition

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študenti spoznavajo institucionalno strukturo in delitev oblasti v EU, še posebej metode in prakso sprejemanja odločitev v EU;
 • študenti pridobijo podrobno znanje o notranjem trgu in sistemu evropskih politik, sistemu financiranja EU in monetarnih zadevah;
 • študenti pridobijo sposobnost kritičnega razmišljanja in razumevanja trenutnega sistema upravljanja v EU, še posebej s pomočjo sistema upravljanja kakovosti in nadzora procesa odločanja;
 • poleg tega študenti pridobijo sposobnost za ocenjevanje in analitično presojo sistema upravljanja EU.


Ti cilji bodo študentom omogočili, da bodo lahko razvijali nove in nadgrajevali že pridobljene kompetence, kot so: sposobnost za raziskovanje in prenos znanja v prakso, sposobnost za vodenje in upravljanje izvirnega raziskovanja na področju upravljanja EU kot tudi sposobnost kritične analize, razumevanja, ocenjevanja in nazadnje vodenja evropskih procesov odločanja in upravljanja

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo usposobljen za samostojno kritično analizo evropskega sistema upravljanja. Poznal bo logiko in principe večnacionalnih metod integracije, institucionalne strukture EU in distribucije njenih oblasti, konceptov skupnega financiranja kot tudi sistema skupnih politik, ki sestavljajo notranji trg in EMU. Študent bi moral razumeti in analizirati metode in prakse sprejemanja odločitev EU. Posledično bo študent lahko ocenil evropski administrativni sistem, še posebej upravljanje kakovosti in (javne) kontrole sistema upravljanja. To študentom omogoča razumevanje logike in obvladovanje tehnik, s katerimi se urejajo posamezne evropske politike in njihovi finančni okvirji.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji in delavnice
 • Raziksovanje in individualno učenje
 • Konzultacije in mentorstvo

6. Način ocenjevanja

Priprava in predstavitev raziskovalnega seminarja 50%

Pisni (ali ustni) izpit 50%