Teorija podjetja

Teorija podjetja

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Marija Kaštelan Mrak

1. Opis vsebine

 • Teoretične osnove delovanja podjetja in institucij javnega sektorja v pogojih korporativnega upravljanja. Analiza posameznih teoretičnih pristopov
 • Teorija zainteresiranih skupin (Teorija Stakeholder) – koncepti, prednosti in kritike (Jensen, Freeman)
 • Analitična „blok shema“ modela podjetja. Analitične metode in generiranje sistema kazalca (indeksa)
 • Holistični pristop k merjenju rezultatov poslovanja v kontekstu stakeholderske teorije in korporativnega upravljanja
 • Tehnološke teorije rasti podjetja in problem določitve meja poslovnega sistema
 • S-C-P model – ekonomska učinkovitost proti finančni. Koncentracija in monopol moči
 • Specifične transakcije. Bilateralni monopol. Popolne in nepopolne pogodbe
 • Lastništvo kot kontrolni instrument. Agencijska teorija

2. Temeljni literatura in viri

 • Jean Tirole: The Theory of Industrial Organizaction, The MIT Press, 1995.
 • Jensen, M.G., (2003), A Theory of the Firm, Harvard University Press. str. 83–135.
 • Ricketts, M.J. (2006), The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economics Organization and the Theory of the Firm, Edward Elgar Publishing, 2003. str.3–49.
 • Stephen Martin: Industrial Organization: An European Perspective, Oxford University Press, 2004 (reprint).
 • Tintor, J.: Poslovna analiza,Masmedia, 2008. str. 85–163, 167–240, 243–283.
 • Phillips,R: Stakeholder Theory and Organizational Ethics, 2003.
 • Znanstveni članki

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej ter poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti.

Kompetence:
Študenti bodo:

 • pridobili znanja o teoretičnih aspektih koncipiranja podjetja kot objekta, ki upošteva celovitost in integriteto potenciala podjetja kot tudi vpliv okolja,
 • spoznali stakeholderski pristop kot koncept 21. stoletja, ki se uporablja pri vseh organizacijskih oblikah,
 • razumeli analitični model podjetja kot ekonomski in sistematičen pristop,
 • sposobni razumeti način merjenja in analitičnega povezovanja vseh elementov, ki so pomembni za holistični pristop,
 • razvili sposobnost identifikacije osnovnih modelov organizacije podjetja in teoretično razgradili argumentacijo prednosti in slabosti izbranega modela v kontekstu ustrezne strukture tržišča.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo dobro (s)poznal teoretične principe delovanja podjetja. Študent sposoben prispevati k razvoju znanja na področju teorije podjetja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja in diskusija.
 • Seminar.
 • Mentorstvo.
 • Individualno raziskovalno delo za izpit.

6. Način ocenjevanja

Redna udeležba na predavanjih 10%
Aktivno sodelovanje pri pouku 10%
Delo 30%
Pisni izpit/ustni izpit 50%