Teorija informacijskih sistemov – izbrane teme

Teorija informacijskih sistemov – izbrane teme

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ljupčo Todorovski

1. Opis vsebine

 • Informacijski sistemi, e-uprava in odprta uprava
 • Teorija sistemov in informacijski sistemi
 • Upravljanje z odprtimi podatki, informacijami in znanjem v upravi
 • Modeliranje odprtih podatkov in baze odprtih podatkov
 • Modeliranje poslovnih in upravnih procesov
 • Razvoj informacijskih sistemov za upravljanje
 • Transakcijski in upravljalski informacijski sistemi
 • Upravljanje in odločanje
 • Informacijski sistemi in računske metode za podporo odločanju
 • Sistemi poslovne inteligence, metode za rudarjenje odprtih podatkov in besedil
 • Informacijski sistemi za upravljanje z znanjem

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Benbya, H., Mc Kelvey, B. (2006) Toward a complexity theory of information systems development. Information Technology & People, 19(1): 12–34.
 • Benoît, G. (2001) Critical theory as a foundation for pragmatic information systems design. Information Research, 6(2) Available at: InformationR.net/ir/6-2/paper98.html
 • Bohanec, M. (2006). Odločanje in modeli. Društvo matematikov fizikov in astronomov, Ljubljana. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Davenport, T.H., Beers, M.C. (1995). Managing Information About Processes.Journal of Management Information Systems, 12(1), pp. 57–80.
 • Davis, J., Subrahmanian, E., Westerberg, A. (2006) Knowledge Management. Organizational and Technological Dimensions. Physica-Verlag, Heidelberg. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Galliers, R.D., Baets, W.R.J. (1998) Information Technology and Organizational Transformation: Solving the management puzzle. Butterworth-Heinemann, Oxford. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Heeks, R. (2006) Implementing and Managing eGovernment. An International Text. Sage Publications Ltd. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Henderson, P. (2000) Systems Engineering for Business Process Change. Collected Papers from the EPSRC Programme. Springer, Berlin. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Kroenke, D., Auer, D. (2008) Database Concepts. Pearson Education, Upper Saddle River. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Lacity, M., Willcocks, L. (2008) Information Systems and Outsourcing: studies in theory and practice. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Lerner, V.S. (2004). Introduction to information systems theory: concepts, formalism and applications. International Journal of Systems Science35(7): 405–424.
 • Shelly, G.B., Cashman, T.& Rosenblatt, H.J. (2008)Systems Analysis and Design. Seventh Edition. Course Technology, Boston. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Turban, E., Aronson,  J. E., Liang,  T.P., Sharda, R. (2006)Decision Support and Business Intelligence Systems. Osma izdaja. Prentice Hall, Upper Saddle River. Izbrana poglavja do 50 strani.
 • Veit, D., Huntgeburth, J. (2014) Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital Era. Springer, Berlin. Izbrana poglavja do 100 str.
 • Witten, I. H., Frank, E. (2005)Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Druga izdaja. Morgan Kaufmann, San Francisco. Izbrana poglavja do 50 strani.

3. Cilji in kompetence

Cilji – študent:

 • analizira teoretične in aplikativne dosežke na področju informacijskih sistemov, e-uprave in odprte uprave,
 • vrednoti in primerja teoretične in aplikativne dosežke na področju informacijskih sistemov in e-uprave,
 • kombinira različne pristope s področja informacijskih sistemov v inovativne rešitve praktičnih problemov s področja upravljanja in e-uprave,
 • izbere, predstavi in zagovarja najboljšo, na informacijskih sistemih temelječo rešitev za praktične probleme s področja upravljanja in e-uprave.

Kompetence:

 • pridobivanje in razumevanje obsežnega korpusa znanj s področja informacijskih sistemov in e-uprave,
 • sposobnost kritično vrednotiti širši pomen in posledice uporabe informacijskih sistemov v upravnih sistemih,
 • sposobnost opravljanja samostojnih raziskav na področju informatike in odprtih podatkov v upravi,
 • predstavitev in javno zagovarjanje rezultatov znanstvenih raziskav,
 • zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo pridobil sposobnost kritične analize, presoje, vrednotenja in sinteze zapletenih rešitev temelječih na informacijskih sistemih in e-uprave, sposobnost samostojnega raziskovanja na področju informatike in prenosa rezultatov raziskav na področjih upravljanja in e-uprave, sposobnost spodbujanja tehnološkega napredka na področju upravljanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja – potekajo kot analiza zajetnega števila znanstvenih člankov, ki predstavljajo teoretične dosežke in metode in primere aplikacij teorije v poslovnih in upravnih sistemih. Za vsako predavanje predavatelj določi seznam znanstvene literature, ki jo študenti morajo preučiti. Na predavanju študenti pripravjo svoje predstavitve prebranih člankov in se potem razvije diskusija, v kateri predavatelj spodbuja študente k kritični analizi predstavljenih teoretičnih dosežkov in rešitev.
 • Seminarske vaje – predstavitev vsebine seminarske naloge, ki se sestoji iz ene ali več reševitev realnih problemov iz upravne prakse s pomočjo teoretičnih rešitev obravnavanih na predavanjih.
 • Individualno delo s študenti – prilagojeno temi seminarske naloge posameznega študenta.

6. Način ocenjevanja

Aktivna udeležba študentov pri diskusijah na pradavanjih - 10%
Predstavitve prebranih člankov - 20%
Seminarska naloga - 40%
Zagovor seminarske naloge - 10%
Ustni izpit - 20%