Strateški marketing v javnem sektorju

Strateški marketing v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ivana First Komen

1. Opis vsebine

 • Analiza teoretičnih okvirjev in zakonitosti sprememb na trgu
 • Preučevanje prilagoditve novim pogojem s transformacijo tržnega sistema
 • Tehnologija znanstvenega raziskovanja mikro in makro tržnega okolja
 • Znanstvena osnova strateškega nastopa javnega sektorja na tržišču
 • Raziskave za ugotavljanje določitev ponudbe javnega tržišča
 • Izvedbeni postopki, opredelitve tržne organizacijske strukture in kontrole tržnih uresničitev
 • Trendi, ki vplivajo na marketing v javnem sektorju

2. Temeljni literatura in viri

 • Hunt, D. S., Foundations of Marketing Theory, M.E. Sharpe, London, 2002
 • Journal of Public Policy and Marketing
 • Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing
 • Lee, N.R., Kotler, Ph., Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, Pearson Prentice Hall, 2006

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej ter poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti.

Kompetence:
Študent:

 • analizira teoretične okvire in zakonitosti sprememb na trgu,
 • prilagaja se novim pogojem na trgu,
 • kritično obravnava znanstvena dela s področja marketinga javneg sektorja,
 • prepozna znanstveni in metodološki prispevek raziskavo,
 • določi prihodnost ustanove v javnem sektorju in njen ciljni trg,
 • izvaja raziskavo trga za potrebe javnega sektorja.
 • ugotavlja in ovrednoti prednosti in slabosti javne ustanove ter grožnje in možnosti iz okolja.
 • uporablja strategije razvoja izdelka in strategije razvoja trga,
 • zagovarja znanstveno utemeljeno prepričanje (mnenje) o izvedbi tržnih procesov,
 • uporablja proces kontrole in meri uspeh izvedbe strategije ter doseganje tržnih ciljev.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo spoznal raziskovalne kompetence in metode strateškega marketinga v javnem sektorju. Študent bo prispeval k razvoju znanja in področju strateškega menedžmenta v javnem sektorju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.
 • Raziskava v timu.
 • Analiza primera na videu.
 • Debata in diskusija o proučevanih temah.
 • Individualno učenje za izpit.

6. Način ocenjevanja

Raziskovalno delo in predstavitev 50%
Izpit 50%