Strateški management v javnem sektorju 3

Strateški management v javnem sektorju 3

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Primož Pevcin

1. Opis vsebine

 • Management in planiranje
 • Splošni viri strateških sprememb v javnem sektorju
 • SWOT analize
 • Teorija in praksa uporabe uravnoteženega izkaza v javnih organizacijah
 • Novi javni management
 • Strateško planiranje in strateški  management
 • Posebnosti strateškega managementa v javnih organizacijah
 • Strateško planiranje v javnih organizacijah
 • Pristopi  za strateško planiranje
 • Vloga ustanoviteljev in politike pri strateških spremembah javnih organizacij

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • John Bryson, Strategic Planning for Public and Non-profit organizations, John Wiley & Sons, 2011, (4th edition). Poglavja 1–12 (400 str.)
 • Michael A. Hitt et.al., Strategic Management: Concepts and Cases, South-Western Cengage Lerning, 2012, (10th edition), Poglavja 4-9 (200 str.)

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • uporabi najpomembnejša znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno planiranje in izvajanje strateških sprememb,
 • sintetizira izhodišča za strateške spremembe/izboljšave kot sta koncepta Novi javni management in Management celovite kakovosti (TQM),
 • loči in evalvira posebnosti uvajanja sprememb v javnih in zasebnih organizacijah,
 • uporabi orodja za uvajanje strateških sprememb v organizacijah javnega sektorja.

Kompetence:

 • razumevanje pomena načrtovanja in uvajanja sprememb v organizacijah,
 • sposobnost zaznavanja in uvajanja sprememb v delovanju javnih organizacijah kot osnove za aplikacijo obsežnega pridobljenega korpusa teoretičnih in praktičnih znanj,
 • sposobnost uporabe menedžerskih orodij za učinkovito uvajanje sprememb v organizacijah,
 • razumevanje pomena in vloge relevantnih deležnikov pri strateškem načrtovanju in inoviranju v javnih organizacijah,
 • sposobnost uporabe in interpretacije ustreznih podatkov, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem, kako zadeve izboljšati razviti ali nadgraditi,
 • sposobnost vodenja pretežno aplikativnih raziskav in reševanja praktičnih problemov na področju strateškega managementa v javnih organizacijah.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent je pokazal sposobnost zaznati potrebe po uvajanju strateških sprememb v delovanju javnih organizacij ter sposobnost zasnovati in vpeljati bistvene raziskovalne postopke z znanstveno integriteto; hkrati je sposoben kritične obravnave in sinteze strokovnih in znanstvenih vprašanj ter novih idej iz področja teorije in prakse strateškega menedžmenta in uvajanja sprememb v javnih organizacijah po zaključku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predmet bo sestavljen iz predavanj in seminarjev v predavalnici ter individualnega študijskega dela in raziskovanja.
 • Predavanja – predavajo se izbrane teme, ki se določijo posebej glede na razvoj teorije in prakse strateškega managementa.
 • Seminarske vaje – na seminarskih vajah študentje predstavijo vsebino oziroma rezultate aplikativne raziskovalne naloge.
 • Drugo – izdelava aplikativne raziskovalne naloge, ki obravnava zahtevnejši poslovno-upravni problem na strateški ravni v izbrani javni organizaciji.
 • Individualni študij za izpit.

6. Način ocenjevanja

Priprava in zagovor aplikativne raziskovalne naloge - 50%
Ustni izpit - 50%