Sodobni finančni trgi in institucije

Sodobni finančni trgi in institucije

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Zdenko Prohaska

1. Opis vsebine

 • Pojem, funkcija in vrsta finančnih trgov
 • Nacionalni finančni trgi: razvite države in države v tranziciji
 • Devizni trgi
 • Mednarodni kapitalski trg
 • Depozitne institucije
 • Nedepozitne finančne institucije
 • Finančni instrumenti

2. Temeljni literatura in viri

 • Mishkin, F. S., Eakins, , S. G., Financial Markets and Institutions, Addison-Wesley, 2012.
 • Saunders, A., Millon Cornett, M., Financial Markets and Institutions, McGraw-Hill Intl., 2012.
 • Bailey, R. E., The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

3. Cilji in kompetence

Cilj predmeta:

 • Cilj predmeta je, da se študenti seznanijo s pojmom in vlogami finančnih trgov, posebej pa z denarnim in kapitalskim trgom kot tudi z mednarodnim finančnim trgom. Analizirali bodo tudi trg EU in definirali različne finančne instrumente.

Kompetence:

 • Usposabljanje za delo v depozitnih in nedepozitnih finančnih institucijah. 

4. Predvideni študijski dosežki

Študenti bodo pridobili splošno znanje, kompetence in veščine ter se seznanili z raziskovalnimi metodami, ki se uporabljajo na finančnih trgih in institucijah.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.
 • Seminarji.

6. Način ocenjevanja

Pisni izpit 80%
Seminarska naloga – priprava in predstavitev 20%