Sistem pravne ureditve položaja javnih uslužbencev

Sistem pravne ureditve položaja javnih uslužbencev

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Mirko Pečarič

1. Opis vsebine

 • Uslužbenska razmerja kot posebna vrsta delovnih razmerij – monizem delovnih razmerij
 • Ustavni in mednarodno pravni vidiki pravnega položaja javnih uslužbencev
 • Teme iz primerjalnopravne ureditve pravnega položaja javnih uslužbencev
 • Socialni dialog v javnem sektorju
 • Načela uslužbenskega prava
 • Zaposlovanje javnih uslužbencev
 • Napredovanje in nagrajevanje delovne uspešnosti
 • Pravni vidiki menedžmenta v javni upravi
 • Sindikati in kolektivna pogajanja
 • Preprečevanje in razreševanje sporov med socialnimi partnerji javnega sektorja

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Blanpain Roger.,  Labour law and Industrial Relations, Kluweer, Encyclopedia of laws, Netherland, on – line, omejitev – 100 izbranih strani.
 • Virant, Gregor, 2009,  Nov plačni sistem v javnem sektorju - prednosti in priložnosti za izboljšave. Javna uprava, 2009, let. 45, št. 3–20 strani.
 • Vodovnik Zvone, , 2009,  Socialni dialog v času nestabilnosti ,  The  Podjetje in delolet. 35, št. 6/7, 15 strani.
 • Vodovnik Zvone., ur., 2008, Pravni položaj managerjev, Fakulteta za management, 30 strani.

3. Cilji in kompetence

Cilj izobraževanja je:

 • usmeritev in poglobitev študija delovnih razmerij oziroma uslužbenskih razmerij v javnem sektorju, tako da študentje obvladajo pravne okvire tega področja,
 • seznanitev študentov z znanji na temelju   teoretičnih izhodišč (teorija monizma delovnih razmerij)
 • zagotovitev zmožnosti študentom, da ugotavljajo razlike in podobnosti delovnih razmerij  splošne  delovnopravne ureditve in posebne ureditve, ki se tiče javnih uslužbencev,
 • zajema preučevanje domače, mednarodne in tujih pravnih ureditev; poglobitev je predvidena na izbranih podorčjih individualnih delovnih in kolektivnih delovnih razmerij; izbrana so področja, ki se ujemajo s  strukturo doktorskega študijskega programa.

Študentje se bodo torej  s študijem te tematike usposobili:

 • za aplikacijo teoretskih modelov na snovanje normativne ureditve uslužbenskih razmerij,   
 • uporabo tujih pravnih rešitev  v nacionalnem pravu,
 • identifikacijo problemov, ki so na obravnavanem področju sistemske narave,
 • identifikacijo vrednot in njihovo uprabo v pravodajnih aktivnostih,
 • kritično preverjanje metod menedžmenta kadrov v javni upravi.

4. Predvideni študijski dosežki

Izvedba predmeta omogoča študentom pridobitev poglobljenega znanja o pravnem položaju javnih uslužbencev in osvojitev metod za analitično preučevanje pravne ureditve tega področja s ciljem usposobitve za pravno urejanje, ki lahko  pomembno podpira razvijanje učinkovitosti uprave in dvig kvalitete delovnega življenja javnih uslužbencev. Študijski rezultati zagotavljajo študentom zmožnost načrtovanje raziskav na tem področju in za vodenje skupin sodelavcev pri nalogah, povezanih s pravnim urejanjem in izvajanjem pravne ureditve.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja – izbrane teme ob upoštevanju teorije, zakonodaje in sodne prakse.
Seminarji – študentje predstavijo vsebino seminarskih nalog.

6. Način ocenjevanja

Izdelava seminarskega dela kot dela aplikativnega ali temeljnega raziskovalnega projekta - 40%
Ustni ali pisni izpit - 60%