Regionalna vs. globalna trgovinska politika

Regionalna vs. globalna trgovinska politika

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Vinko Kandžija

1. Opis vsebine

Teoretični okvir:

 • Regionalizem in blagovni
 • Trgovinske politike
 • Geografija mednarodne trgovine
 • Trgovinska politika na različnih geografskih nivojih
 • Multilateralne trgovinske politike
 • Regionalizem in EU trgovinska politika
 • Regionalizem in trgovinska politika izbranih integracij
 • Sodelovanje EU in izbranih integracij na področju trgovinskih pogajanj
 • Trgovinski tokovi med EU in izbranimi integracijami
 • Trgovina med EU in izbranimi integracijami
 • Trgovinska politika povezana s trgovinskimi tokovi EU in izbranimi integracijami
 • Od nacionalne do regionalne trgovinske politike – primer Hrvaške
 • Glavne trgovinske ovir v trgovini EU z izbranimi integracijami
 • Metode raziskave trgovinskih tokov
 • Osnovni koncept
 • Oblikovanje raziskovanja
 • Zbiranje podatkov in izbira raziskovalne metode

2. Temeljni literatura in viri

 • Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M., 2014, International Trade: Theory and Policy, Pearson, 10th ed.
 • Kandžija, V., Cvečić, I., 2010, Ekonomika i politika EU (Economics and Politics of the EU), Faculty of Economics of the University of Rijeka, Rijeka
 • Farrell, M., Hettne, B., Van Langenhove, L., 2005, Global Politics of Regionalism: Theory and Practice, Pluto Press
 • Nello, S.S., 2011, The European Union: Economics, Policy and History 3/e, McGraw-Hill Higher Education
 • Pelkmans, J., 2006, European Integration: Methods and Economic Analysis, Pearson Education
 • Bhagwati, J., 2002, Free Trade Today, Princeton University Press,
 • Siles-Brügge, G, 2014, Constructing European Union Trade Policy: A Global Idea of Europe (International Political Economy Series), Palgrave Macmillan

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej ter poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti.

Kompetence:

 • Seznaniti študente s posebnostmi trgovinske politike regionalnih trgovinskih blokov oziroma dominantnih držav v svetu, kot tudi z možnostmi za oblikovanje trgovinske politike v okviru omejitve svetovnega poslovnega sveta. 

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo sposoben samostojno kritično analizirati nacionalne trgovinske politike, regionalne integracijske sporazume in globalni trgovinski sistem. Znanje o načelih in praksah trgovinske politike je pomembno za  strokovnjaka, posebej na področju mednarodne trgovine, globalne ekonomije in integracijskih vprašanj. Znanje o teh temah bo študentom pomagalo pri razumevanju globalnega trgovinskega sistema, s čemer bi morali biti sposobni samostojno povzemati in analizirati rezultate pogovorov in mednarodnih trgovinskih dogovorov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.
 • Seminarji in delavnice.
 • Samostana raziskava in učenje.
 • Multimedia in internet.
 • Konzultacije in mentorstvo.

6. Način ocenjevanja

obvezna prisotnost in aktivna udeležba pri pouku 15%
priprava in predstavitev raziskovalnega dela 35%
seminarska naloga 50%