Razvoj javne uprave

Razvoj javne uprave

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 1. letnik
 • 10 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 30
 • Seminarji: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Individualno delo: 210
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Iztok Rakar

1. Opis vsebine

 • Razvoj teorij javne uprave
 • Teoretični pristopi k javnemu upravljanju: javno-politična omrežja, sistemska teorija, institucionalizem, »meta« vladanje
 • Pravo, javno upravljanje in management
 • Managerske reforme javne uprave
 • Vpliv globalizacije, internacionalizacije, evropeizacije in difuzije politik na javno upravo
 • Javna uprava in trajnostni razvoj
 • Odgovornost, etika in nadzor v upravi
 • Upravljanje sodelovanja javnosti in drugih deležnikov ter reševanje konfliktov
 • Razvoj funkcij in nalog javne uprave
 • Razvoj formanih in neformalnih oblik delovanja
 • Razvoj organiziranosti javne uprave
 • Tendence razvoja lokalne in regionalne samouprave

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G. (2014). Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Kovač, P. et al. (2011): Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011, Uradni list RS, Ljubljana.
 • Kuhlmann, S., Wollmann, H. (2014). Introduction to comparative public administration : administrative systems and reforms in Europe. Cheltenham ; Northampton: E. Elgar.
 • Panara, c. , Varney, M. (2013). Local government in Europe : the "fourth level" in the EU multilayered system of governance. London ; New York: Routledge.
 • Raadschelders, J. C. N., Vigoda-Gadot, E., Kisner, M. (2015). Global dimensions of public administration and governance: a comparative voyage.  New Jersey: Jossey-Bass, a Wiley Brand.
 • Raadschelders, J.C.N. (2011): Public Administration: Interdisciplinary Study of Government. Oxford: Oxford University Press.
 • Riccucci, N. M. (2010): Public administration: traditions of inquiry and philosophies of knowledge. Washington : Georgetown University Press.
 • Ziller, J. (ur.) (2008): Verwaltungswissenschaft und Verwaltungspraxis in nationaler und transnationaler Perspektive. Duncker&Humboldt,  Berlin.

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • usposobiti za razumevanje sodobne teorije in prakse na področju javne uprave
 • razumeti gibala, dejavnike in ovire razvoja in reform javne uprave
 • usposobiti za kritično ovrednotenje razmerja med pravom, upravljanjem in managementom
 • razumeti vlogo uprave in drugih deležnikov v procesu sodobnega javnega upravljanja
 • razvijanje znanja na področju razvoja lokalne in regionalne samouprave
 • kritično ovrednotenje odgovornosti v javni upravi

Kompetence:

 • zmožnost znanstvene analize problemov in teoretičnih stališč s področja javne uprave
 • sposobnost kritične analize razvoja upravljanja, upravnih sistemov in upravnopravnih institucij
 • zmožnost uporabiti znanje za reševanje najtežjih razvojnih vprašanj na področju javne uprave
 • zmožnost kritično oceniti različne pristope k javnemu upravljanju

4. Predvideni študijski dosežki

Študent zna:

 • oceniti in primerjati teorije in prakse na področju razvoja javne uprave
 • razvrstiti in oceniti dosedanji razvoj javne uprave
 • analizirati vzroke za stanje razvoja javne uprave
 • oblikovati in argumentirati rešitve, potrebne za nadaljnji razvoj javne uprave

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predmet bo sestavljen iz predavanj, seminarskih vaj ter individualnega študijskega dela in raziskovanja.
 • Predavanja – predavajo se izbrane teme, ki se določijo posebej glede na razvoj teorije, zakonodaje in sodne prakse.
 • Seminarske vaje - na seminarskih vajah študentje predstavijo vsebino seminarske naloge
 • Drugo – izdelava seminarske naloge, ki obravnava zahtevnejši pravni problem z navedenih področij.
 • Individualni študij za izpit.

6. Način ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit - 50%
 • Za pristop k izpitu se zahteva uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga. Predstavitev se lahko opravi na seminarskih vajah ali pred učiteljem ocenjevalcem - 50%