Ravnanje s tveganji

Ravnanje s tveganji

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Saša Žiković

1. Opis vsebine

 • Vpliv finančnih tveganj na sodobno poslovanje, regulacijski okvir za merjenje in upravljanje s finančnimi tveganji, faktorji tveganja in distribucije verjetnosti
 • Kvantitativno modeliranje finančnih tveganj
 • Value at Risk (VaR) metodologija
 • Expected shortfall (ES) metodologija
 • Modeliranje časovnih serij

- modeli stacionarnih časovnih serij
- modeli nestacionarnih časovnih serij
- ARCH/GARCH modeli volatilnosti
- teorija ekstremnih vrednosti

 • Modeli merjenja kreditnega tveganja

- strukturalni modeli
- threshold modeli
- hibridni modeli
- Monte Carlo metoda

 • Modeli merjenja tržnih tveganj

- parametrijski modeli
- neparametrijski modeli
- hibridni modeli

 • Modeli merjenja operativnega tveganja

- pristop temeljnega indikatorja
- standardizirani pristop
- napredni pristop

2. Temeljni literatura in viri

 • Žiković Saša: Market Risk in Transition Countries - Value at Risk Approach, University of Rijeka, Faculty of Economics, 2010.
 • Alexander Carol: Risk Management and Analysis, Volume 1: Measuring and Modeling Financial Risk. New York: John Wiley & Sons, 2000.
 • Allen Linda, Boudoukh, Saunders Anthony: Understanding Market, Credit, and Operational Risk: The Value at Risk Approach. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
 • Dowd Kevin: Measuring market risk. New York: John Wiley & Sons, 2005.
 • McNeil J. Alexander, Frey Rudiger, Embrechts Paul: Quantitative Risk Management; Concepts, Techniques and Tools. New Jersey: Princeton University Press, 2005.

3. Cilji in kompetence

Študenti:

 • uporabljajo najpomembnejša znanja in veščine, da bi uspešno opravili ekonomsko analizo na področju ravnanja s tveganji,
 • poznajo značilnosti različnih vrst tveganj,
 • uporabljajo ekonometrijske metode pri presoji tveganja,
 • uporabljajo instrumente za ravnanje s tveganji.

Kompetence:

 • razumevanje pomena in vloge ravnanja s tveganji v sodobnem poslovanju,
 • razumevanje najnovejših metod in modelov ekonometričnega modeliranja tveganja,
 • razumevanje naprednih statistično-matematičnih metod, ki se uporabljajo na področju ravnanja s tveganji,
 • uporaba razvitih statističnih aparatov za merjenje tveganja na praktičnih primerih,
 • razumevanje kvantitativnega modeliranja in testiranja modela merjenja kreditnega, tržnega in operativnega tveganja,
 • kritično ocenjevanje lastnosti, predpisanih zahtev in tveganja na različnih trgih,
 • razumevanje narave tveganja in ravnanja s tveganji skozi uporabo modernih finančnih instrumentov in finančnih derivatov.

4. Predvideni študijski dosežki

Predmet prispeva k boljšemu razumevanju stohastičnih procesov, ki določajo procese, dogodke, cene, volatilnost in na splošno odnosov v okviru ekonomije. Pridobljene kompetence in veščine se v prvi vrsti nanašajo na razumevanje globalnih trendov in izkušenj na področju merjenja, modeliranja in ravnanja s tveganji. Poznavanje statističnega in matematičnega modeliranja stohastičnih procesov na tržiščih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Sestavni del predmeta so predavanja in seminar v predavalnici ter individualno delo na raziskovalnem projektu.
 • Predavanja o izbranih temah s področja ravnanja s tveganji.
 • Seminarski pouk – študenti predstavijo vsebino teme in rezultate svojega raziskovalnega dela.
 • Individualno učenje za izpit.

6. Način ocenjevanja

priprava in predstavitev raziskovalnega dela 50%
pisni izpit 50%