Računovodsko poročanje v javnem sektorju

Računovodsko poročanje v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Davor Vašiček

1. Opis vsebin

 • Računovodski koncepti v državnem računovodstvu
 • Konvergenca (zmanjševanje razlik) računovodskih in statističnih sistemov poročanja
 • Pokritost javnega sektorja in cilji finančnega poročanja javnega sektorja
 • Mednarodni računovodski standardi za javni sektor
 • Računovodsko poročilo državnih podjetniških enot
 • Računovodsko poročilo proračunskih subjektov
 • Konsolidacija finančnih poročil
 • Menedžersko računovodstvo in računvodska poročila za interne potrebe

2. Temeljni literatura in viri

 • IFAC – IPSASB : »2013. Handbook of Public Sector  International Accounting Standards Pronouncement« , NY, IFAC,  (countinusly available  free of charge) on www.ifac.com
 • Van Greuning, H., Darell, Scott; Terblanche,Simonet: International Financial Reporting Standards – A Practical Guide, World bank, Washington, D. C., IV edition, 2011.
 • Larkin, R. F., DiTomaso M., Not for Profit GAAP 2011, John Wiiley & Sons Inc, NJ 2011

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študente seznaniti z osnovnimi funkcionalnimi in institucionalnimi značilnostmi ter poslovnimi procesi v javnem sektorju,
 • študentom razložiti globalne trende v harmonizaciji sistemov poročanja javnega in privatnega sektorja,
 • študente seznaniti z vsebino, možnostmi in posledicami uporabe mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor,
 • študente seznaniti in usposobiti jih za razumevanje tehnik in metod izdelave konsolidiranih javno finančnih računovodskih poročil,
 • študente usposobiti za kritično razmišljanje o učinkovitosti javnega sektorja.

Kompetence:

 • prenos teoretičnih spoznanj v prakso,
 • pridobitev novih znanj in razumevanje področja ekonomskega delovanja države,
 • spodbujanje novih raziskovanj reforme javnega sektorja,
 • razumevanje in sposobnost samostojne sestave in analize računovodskih poročil državnih subjektov.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo razvil nove veščine na področju računovodskega poročanja v javnem sektorju. Študent bo sposoben osebno prispevati k uspešni reformi javnega sektorja.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja in individualno učenje /priprava/ na izpit.

6. Način ocenjevanja

Pisni izpit 100%