Primerjalna ureditev človekovih pravic v javni upravi

Primerjalna ureditev človekovih pravic v javni upravi

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Alenka Kuhelj

1. Opis vsebine

 • Splošna  predstavitev  zgodovinsko-razvojne  ureditve  človekovih  pravic  
 • Univerzalna in  nacionalna  narava pravic
 • Pravna  ureditev  človekovih  pravic  v  nekaterih državah  s  poudarkom  na  posebnostih  pri  njihovi ureditvi: v  Avstriji, Nemčiji  in  Franciji  (kontinentalni pravni sistem)
 • Pravna  ureditev  človekovih  pravic  v  nekaterih državah  s  poudarkom  na  posebnostih  pri  njihovi ureditvi: v  anglosaških  državah/ZDA; Veliki  Britaniji
 • Nacionalno  in nadnacionalno  pravno  varstvo  človekovih  pravic  s  poudarkom  na obveznosti države (uprave), da zagotavlja spoštovanje človekovih pravic
 • Pravno  varstvo  človekovih  pravic  v okviru  Sveta  Evrope  (ESČP)
 • Pomen  splošnih  načel  Sodišča  Evropske unije  za  varstvo  teh  pravic  
 • Pomen  Listine temeljnih  pravic  v kontekstu evropskega sistema varstva pravic posameznika
 • Sistem omejitve človekovih pravic v času izrednega stanja
 • Mehanizmi zaščite pravic-vloga nacionalnih/državnih/upravnih organov

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Rhona K. M. Smith, Textbook on International Human Rights, 4th ed., Oxford Univ.Press, 2010, 380 strani, poglavja: 2, 7, 11 = 55 strani.
 • Peter Haeberle,Europaeische Verfassungslehre, Nomos Verlagsgesell-schaft,Baden-Baden 2001/2002, str. 15-118 = 103 strani.
 • Olivier De Schutter, International Human Rights Law, Cambridge University Press, 2010, poglavja: II/3, 4, 6, III/8 = 318 strani.

3. Cilji in kompetence

Temeljni cilji predmeta so:

 • študent pozna primerjalno pravno ureditev, ki se nanaša na varstvo človekovih pravic,
 • študent pozna sistem varstva človekovih pravic v primerjalnem in mednarodnem pravu in različnih pravnih sistemih,
 • študent zna aplicirati znanje o pravicah na konkretne primere, fokusirane na področje uprave, tako z vidika zaposlenega v javni upravi kot tudi z vidika uporabnika storitev v tem sektorju.

Kompetence:

 • samostojno odločanje v konkretnih primerih kršitev človekovih pravic, pri čemer bo sposoben izhajati iz mednarodne sodne in upravne prakse ter primerjalnopravnih ureditev tega področja,
 • samostojnost pri izbiri ustreznih rešitev in spoštovanja človekovih pravic v javni upravi,
 • sposobnost prikazovanja in razvijanja novih veščin, tehnik in orodij.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent je pokazal sistematično razumevanje področja študija in obvlada spretnosti in metode raziskovanja na področju primerjalne ureditve človekovih pravic v javni upravi. Študent je sposoben kritične analize, presoje in sinteze novih in kompleksnih idej na zgoraj predstavljenem področju. Študent je sposoben analizirati primere evropske sodne in upravne prakse in s pridobljenim znanjem lahko sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za  zakonsko določitev pogojev za uresničevanje  človekovih pravic  v javni upravi kot tudi  strokovnih podlag za zakonsko ureditev  organov državne in lokalne uprave kot tudi pri nacionalnih in evropskih projektih s področja  človekovih pravic.

5. Metode poučevanja in učenja

 Individualni študij za izpit.

6. Način ocenjevanja

Pisni izpit - 100%