Primerjalna socialna politika

Primerjalna socialna politika

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Aleksander Aristovnik

1. Opis vsebine

 • Mednarodnopravni temelji socialne varnosti
 • Socialna država kot ustavna vrednota in njeno uveljavljanje v zakonodaji
 • Primerjava institutov socialne varnosti v izbranih evropskih državah
 • Pregled socialne politike, socialne pomoči in socialnega varstva
 • Koncepti in opredelitve primerjalne socialne politike
 • Primerjava in razvrstitev socialne politike, preskrba in prerazdelitev
 • Država in socialna politika v globaliziranem svetu
 • Evropska socialna politika in njeni izzivi
 • Reforma socialne politike v EU in drugih izbranih držav
 • Brezposelnost, zavarovanje za primer brezposelnosti teraktivna politika zaposlovanja
 • Staranje, invalidnost, pokojnine in revščina

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Encyclopaedia of Laws, Social Security, Kluwer, Deventer, on-line. (100 str.)
 • A Handbook of Comparative Social Policy Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods (Public Administration and Public Policy)byPatricia Kennett (Editor), Edward Elgar Pub (April 21, 2006), 422 str. (poglavja 1–8 (152 str.))
 • Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference by Alberto AlesinaandEdward L. Glaeser, Oxford University Press (May 27, 2004), 264 str. (poglavja 1–4 (94 str.))
 • Comparative Health Systems: Global Perspectives for the 21st Century by James A. Johnson and Carleen H. Stoskopf, Jones & Bartlett Publishers, 1 edition (May 21, 2009), 472 str. (poglavja 1–3 (57 str.))

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • izobraževanje je usmerjeno tako, da študentu omogoča pridobiti znanje in zmožnosti za  poglobljeno kritično analizo, presojo in sintezo pravnih in ekonomskih značilnosti sodobnih sistemov socialne varnosti,
 • študent je usmerjen h kritični analizi  vrednostnih izhodišč na obravnavanem področju tako, da preuči glavne mednarodnopravne akte, ki urejajo to področje in temeljne  ustavne norme, ki so izhodišče graditvi sodobnih sistemov socialne varnosti,
 • študent identificira vlogo nacionalnih vlad (in mednarodnih institucij) pri študiju vprašanj socialnega varstva (zdravstva, izobraževanja, revščine, zaposlovanja itn.) in izpostavlja primerjalni vidik razreševanja socialnih vprašanj,
 • študent spozna podobnosti in razlike pri soočanju držav (razvitih in nastajajočih tržnih gospodarstev) na socialne izzive, ki jih oblikujejo notranji in zunanji gospodarski, politični, demografski in kulturni dejavniki,
 • študent bo spodbujen h kreiranju zahtevnih idej ter kritičnemu in ustvarjalnemu razmišljanju pri oblikovanju in izvajanju socialne politike različnih držav, s poudarkom na evropskih državah.

Kompetence:

 • študent poglobljeno razume teoretične in metodološke koncepte socialne politike,
 • študent pridobi sposobnost, da se lahko aktivno vključuje v procese strateškega odločanja v družbi,
 • študent se usposobi za analiziranje izbranih vprašanj o ureditvi socialnih pravic v drugih državah, kar jim omogoča primerjavo in lažje iskanje sodobnih rešitev za domači sistem,
 • študent pridobi sposobnost za raziskovanje študije primerov na izbranih področjih socialne politike in njihovi predstavitvi,
 • študent je sposoben uporabljati in prenašati pridobljena znanja na sodelavce ter načrtovati in izvajati lastna poglobljena raziskovanja in kritično refleksijo.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent pridobi poglobljeno znanje o pravnem in ekonomskem okviru sodobnih sistemov socialne varnosti. Pri študiju pravnih vidikov socialne politike študentje spoznajo glavne vrednote na tem področju tako, da preučijo glavne mednarodnopravne akte, ki urejajo to področje in temeljne ustavne norme, ki so temelj graditvi sodobnih sistemov socialne varnosti. Pri obravnavanju tematike ekonomskih vidikov socialnih politik pa študent spozna razvijajočo vlogo nacionalnih vlad (in mednarodnih institucij) pri razreševanju vprašanj socialnega varstva (zdravstva, izobraževanja, revščine, zaposlovanja itn.) in izpostavlja primerjalni vidik razreševanja socialnih vprašanj. S tem študent pridobi sposobnost, da se lahko aktivno vključuje v procese strateškega odločanja v družbi. Študij izbranih vprašanj o ureditvi socialnih pravic v drugih državah pa jim omogoča primerjavo in lažje iskanje sodobnih rešitev za domači sistem. Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je tudi znanstveno obdelati določeno znanstveno vprašanje oziroma problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja – predavanja in idividualno študijsko delo.
 • Predavanja izbranih tem ob upoštevanju teorije, zakonodaje in sodne prakse.
 • Individualni študij za izpit.

6. Način ocenjevanja

Seminar: študentje predstavijo vsebino seminarske naloge - 50%
Končni pisni izpit - 50%