Politični sistem Evropske unije

Politični sistem Evropske unije

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Alenka Kuhelj

1. Opis vsebine

 • Primerjalna opredelitve  parlamentarnih sistemov držav  članic  in  političnega  sistema  Evropske  unije
 • Bistvene  razlike  pri  uporabi  načel ljudske suverenosti in delitve oblasti v  državah članicah Evropske unije  in  v  Evropski  uniji
 • Institucionalna in funkcionalna ureditev Evropskega parlamenta
 • Institucionalna in funkcionalna ureditev Sveta EU
 • Institucionalna in funkcionalna ureditev Evropske komisije
 • Institucionalna in funkcionalna ureditev Evropskega sveta
 • Podrobnejša predstavitev pristojnosti in vloge institucij v zakonodajnem postopku
 • Pravni akti EU
 • Vloga Sodišča EU pri razlagi in uporabi pravnih aktov
 • Sistemska vloga Evropske centralne banke

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Simon Hix, Bjorn Hoyland, (The Political System of the European Union (The European Union Series), 3rd Edition, PalgraveMacmillan; (2011), 448 strani.
 • Berthold Rittberger, Building Europe's Parliament: Democratic Representation Beyond the Nation State , OUP Oxford (2007), 256 strani.
 • Philipp Kiiver, The National Parliaments in the European Union: A Critical View on EU Constitution-Building (European Monographs), Kluwer Law International (2006), 232 strani.

3. Cilji in kompetence

Cilj predmeta:

 • študent se seznani s političnim sistemom EU,
 • študent se usposobi za aktualno spremljanje in analitično vrednotenje dogajanja v EU, tako z  vidika političnih in pravnih sprememb,
 • študent podrobno pozna vsebino in institucionalni ustroj EU,
 • študent se usposobi, da kritično pristopa in razume tekoče skoraj dnevne politične spremembe v EU,
 • študent razume razvojne trende EU.

Kompetence:
Študent pridobi:

 • zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso,
 • razvijanje novega znanja in razumevanja področja,
 • sposobnost voditi izvirne raziskave na področju EU,
 • razvijanje novih veščin, tehnik, orodij, praks in gradiv.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo usposobljen za samostojno kritično analizo političnega delovanja EU. Znanje o oblikovanju politike, ki vodi predvsem do zavezujočih pravnih smernic EU je pomembno z vidika samostojnega dela na delovnih mestih oziroma področjih v domačem in mednarodnem prostoru. Poznavanje politike bo študentu pomagalo tudi pri razumevanju ekonomskih in socialnih politik ter drugih tematik povezanim z evropskim in mednarodnim prostorom. Posledično pridobljenemu znanju bo študent sposoben samostojno evalvirati  rezultate pogajanj, dogovarjanj in oblikovanja pravno-političnih posledic v institucijah EU. Znal bo tudi oblikovati modele ravnanj in predvidenih ravnanj v EU.

5. Metode poučevanja in učenja

Individualni študij za izpit.

6. Način ocenjevanja

Pisni izpit - 100%