Organizacijsko učenje in menedžment znanja

Organizacijsko učenje in menedžment znanja

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Janez Stare

1. Opis vsebine

 • Pomen učenja in znanja
 • Organizacijsko učenje
 • Procesi menedžmenta znanja
 • Medsebojni vplivi organizacije in menedžmenta znanja
 • Ljudje in menedžment znanja
 • Znanjski delavci
 • Kreativno mišljenje
 • Intelektualni kapital
 • Sistemski pristop in menedžment  znanja
 • Modeli upravljanja znanjem
 • Učeča se organizacija
 • Znanjska organizacija

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Bach, V.: Business Knowledge Management in der Praxis : Prozessorientierte Loesungen zwischen Knowledge Portal und Kompetenzmanagement. Springer Verlag, 2000, ISBN 3-540-67497-7.
 • Nonaka, I.: The knowledge-creating company. Harvard Business Press, cop. 2008. ISBN 978-1-4221-7974-1.
 • McNabb, D. E.: Knowledge Management in the Public Sector: A Blueprint for Innovation in Government, M.E. Sharpe, 2006, ISBN 0765617277.
 • Prusak, L. (Editor),  Matson, E. (Editor): Knowledge Management and Organizational Learning: A Reader (Oxford Management Readers),  Oxford University Press, USA, ISBN 0-19-929180-2.
 • Senge, P. (1994). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. NY. Currency : Doubleday. ISBN: 0385260954.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • problematizira teoretične in praktične vidike organizacijskega učenja in menedžmenta znanja,
 • presodi metode in tehnike organizacijskega učenja,
 • oblikuje in utemelji model menedžmenta znanja,
 • analizira in ovrednoti modele menedžmenta znanja,
 • presodi značilnosti znanjske organizacije.

Kompetence:

 • sposobnost presoje teoretičnih in praktičnih vidikov organizacijskega učenja in menedžmenta znanja,
 • sposobnost uporabe primernih metod in tehnik organizacijskega učenja,
 • sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov, konceptov in vsebin organizacijskega učenja in menedžmenta znanja,
 • sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacije, procesov in izdelkov s pomočjo menedžmenta znanja,
 • sposobnost raziskovanja in razreševanja problemov na predmetnem področju v javni upravi.

4. Predvideni študijski dosežki

Študentje bodo zmožni avtonomno obvladati vsebine in koncepte organizacijskega učenja in menedžmenta znanja. Poznali bodo razvojne vidike in težnje znanjske organizacije. Pridobili bodo znanja, ki jim bodo omogočila uporabo metod in tehnik menedžmenta znanja. Študenti bodo zmožni samostojnega oblikovanja sistema menedžmenta znanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanje.
 • Vaje.
 • Seminarsko delo.
 • Skupinska predstavitev.
 • Študija primera.
 • E-učenje.

6. Način ocenjevanja

Aktivno sodelovanje (predavanja, e-učenje, forum ...) - 30%
Zagovor seminarskega dela (seminarska naloga, projektno delo) - 30%
Pisni ali ustni izpit - 40%