Optimizacijski modeli v javnem sektorju

Optimizacijski modeli v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 1. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni metodološki 
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Jože Benčina

1. Opis vsebine

Predmet obravnava optimizacijsko modeliranje in v tem okviru študente seznani z naprednimi optimizacijskimi modeli in orodji, pirmernimi za uporabo v javnem sektorju. V uvodnem delu se študentje spoznajo s problematiko oblikovanja in interpretiranja optimizacijskih problemov v javnem sektorju. V nadaljevanju sledi pregled optimizacijskih metod vključno s prefinjeno metodo analize ovijanja podatkov (DEA), ki temelji na linearnem programiranju in omogoča evalvacijo učinkovitosti podobnih poslovnih ali delovnih enot. Za izbrane metode bodo predstavljene nadgradnje z mehko logiko. Študentje bodo analizirali izbrane optimizacijske probleme in poiskali rešitve. O rezultatih bodo poročali v raziskovalnem članku.

Vsebina predmeta obsega:

 • Koncept modeliranja in optimizacije
 • Ključni problemi in opredelitev optimizacijskega problema v javnem sektorju
 • Pregled metod optimizacijskega modeliranja in njihove uporabe v praksi
 • Postopek analize problema, načrtovanja in izvedbe optimizacijskega modela
 • Računalniška programska oprema za podporo optimizacijskemu modeliranju
 • Osnove mehke logike
 • Klasične optimizacijske in hevristične optimizacijske tehnike
 • Metoda ovijanja podatkov
 • Mehki optimizacijski modeli
 • Interpretacija rezultatov uporabe optimizacijskih modelov v javnem sektorju

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Chong, Edwin Kah Pin , Żak, Stanislaw H. (2008): An introduction to optimization, 3rd ed. Hoboken (New Jersey) : Wiley-Interscience, 584 str.
 • Sarker, Ruhul A., Newton, Charles Sinclair (2008): Optimization modeling : a practical approach. Boca Raton, London, New York : CRC Press, 469 str.
 • Cooper, William Wager, Seiford, Lawrence M., (2007): Data envelopment analysis : a comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software, 2nd ed., New York : Springer, 490 str.
 • Zimmermann Hans Juergen: Fuzzy Set Theory and Its Applications. 4th ed. Dodrecht: Kluver Academic Publishers, 2001. 514 str.
 • Ustrezna literatura, članki po dogovoru s predavateljem.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • samostojno analizira problematiko učinkovitosti in uspešnosti organizacij v javnem sektorju in opredeli vprašanja ter probleme optimizacije delovanja organizacij javnega sektorja,
 • načrtuje in zgradi optimizacijski model ter ga preizkusi v praksi,
 • rezutlate kritično obravnava in prepozna priložnosti za izboljšanje prakse in modelov.

Študent je usposobljen za:

 • preoblikovanje opredelitev problemov  v formalne modele in organizirano preiskovanje le-teh,
 • primerjalno analizo in odločanje o integraciji primernih optimizacijskih metod v  formalne modele,
 • ustvarjanje novega znanja z induktivnim spoznavanjem lastnosti pojavov in njihovo obravnavo z optimizacijskimi modeli,
 • deduktivno implementacijo modelov, interpetacijo rezultatov, kritično evalvacijo njihove praktične vrednosti in uporabo izsledkov pri nadgradnji in izboljšanju modelov .

4. Predvideni študijski dosežki

Študentje razumejo pomen in možnosti optimizacijskega modeliranja za razvoj javnega sektorja; so zmožni inovativne odkrivati priložnosti za uporabo optimizacijskih modelov; znajo načrtovati izgradnjo oziroma prilagajanje optimizacijskih modelov v javnem sektorju; zmorejo impementirati modele v prakso in zagotoviti njihov trajen vpliv na razvoj javnega sektorja; so zmožni kritične refleksije rezultatov razvoja in uporabe optimizacijskih modelov ter njihove uporabe v praksi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanje.
 • Raziskava.
 • Projektno delo.
 • Seminarska naloga.

6. Način ocenjevanja

Izdelava in ustni zagovor poročila o raziskavi - 80%
Ustni izpit - 20%