Nova ekonomska realnost

Nova ekonomska realnost

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Dragomir Sundać 

1. Opis vsebine

 • Nova ekonomska stvarnost
 • Ekonomska znanost pod utjecajem nove ekonomske stvarnosti
 • Globalizacija kao antiglobalizacija
 • Ekonomija nasilja
 • Promjene u poduzeću pod utjecajem novog poslovnog okruženja
 • Svjetski razvojni  problemi: glad, porast stanovništva i očuvanje okoliša
 • Alternativa: globalno eko-socijalno tržišno gospodarstvo
 • Perspektive: ekonomska međuzavisnost i nacionalna konkurentnost

2. Temeljni literatura in viri

 • Rupnik, V., Sundać, D. (2005), Dominacija kapitala – klopka čovječanstvu, Rijeka: IBCC.
 • Sundać, D. (1992), Prilozi za novu ekonomsku znanost, Rijeka: Sveučilište u Rijeci.
 • Škalamera-Alilović, D., Đerđa, D. (2011), Impact of political power on financial crises, Opatija, Economic integrations, competition and cooperation, Conference proceedings

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Razumijeti ekonomsku stvarnost pod čijim utjecajem dolazi do promjene u ekonomskoj znanosti.

Kompetence:

 • Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje ekonomskih procesa koji nisu još opisani i definirani ekonomskom znanošću.

4. Predvideni študijski dosežki

Studenti će steći sposobnost kritičkog i argumentiranog znanstvenog mišljenja o suvremenim globalnim ekonomskim procesima.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja u interaktivnom odnosu sa studentima
 • Seminarska nastava koja obrađuje pojedine teme uz aktivno učešće svih studenata
 • Analiza slučajeva: teorija i praksa
 • Individualni rad studenta u izučavanju nove ekonomske realnosti

6. Način ocenjevanja

Izrada kritičkog rada na dogovorenu temu i usmena obrana rada 100%