Mikroekonomska teorija in uporaba

Mikroekonomska teorija in uporaba

  • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
  • 2. letnik
  • 5 ETCS
  • Tip predmeta: izbirni
  • Število ur predavanj: 20
  • Seminarji: 20
  • Druge oblike študija: 20
  • Individualno delo: 90
  • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
  • Nosilec/-ka predmeta: dr. Ljerka Cerović 

1. Opis vsebine

  • Teorije obnašanja potrošnikov: tradicionalni in sodobni pristop; statična in dinamična analiza
  • Proizvodnja homogenega izdelka proti optimalnemu proizvodnemu asortimanu
  • Klasična teorija proti menedžerskim teorijam podjetij
  • Določitev cene in količine proizvodnje v različnih tržnih stanjih
  • Politike določitve cen v realnosti
  • Določitev cen na trgu vhodnih faktorjev
  • Analiza tveganja in odločanje v pogojih negotovosti
  • Ekonomija blaginje, teorija prve in druge najboljše rešitve
  • Splošno ravnotežje: statična in dinamična analiza
  • Slabosti trga, tržni neuspehi in ukrepi izboljšave

2. Temeljni literatura in viri

  • Benić, Đ.: Mikroekonomija: menadžerski pristup, prvo izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2012.
  • Pindyck, R. S. & Rubinfeld, D. L.: Microeconomics, 7th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009.
  • Salvatore, D.: Microeconomics: Theory and Applications, 5th edition, Oxford University Press, New York, 2008.
  • Carlton, D. W. & Perloff, J. M.: Modern Industrial Organization, 4th edition, Pearson International Edition, 2005.
  • Frank, R. H.: Microeconomics and Behavior, 5th edition, McGraw Hill, New York, 2003.
  • Wolfstetter, E.: Topics in Microeconomics: Industrial Organization, Auction and Incentives, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
  • Babić, M.: Mikroekonomska analiza, peto izdanje, MATE, Zagreb, 2000.
  • Koutsoyiannis, A.: Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, MATE, Zagreb, 1996.

3. Cilji in kompetence

Študent:

  • bolje razume ključne koncepte teorije mikroekonomije s poudarkom na določanju uravnovešenja cene in količine kratkega ter dolgega roka ob prehodu s storitvenega/proizvodnega trga k »trgu inputa«, iz popolnih v nepopolne tržne pogoje, ki so obremenjeni s številnimi slabostmi in pomanjkljivostmi trga,
  • dojema  pomen, vlogo in delokrog mikroekonomskih instrumentov pri analizi in razumevanju obnašanja mikroekonomskih subjektov v stalno spreminjajočem se tržnem okolju,
  • razume komplementarnost in skladnost razmerja med deskriptivno, geometrijsko in matematično dimenzijo mikroekonomije kot znanstvene discipline in  upravičenosti znanosti in postopnega uvajanja v rigorozen analitični instrumentarij,
  • osvoji kompleksno znanje in pridobi boljši občutek za ekonomijo in kritično distanco za boljše razumevanje in obvladovanje mikroekonomskih modelov in problemov,
  • razume klasične mikroekonomske teorije, njen moderni razvoj in uporabo,
  • povezuje teoretično analizo in resnično uporabo in dojema pomen učinkovitih odločitev v pogojih gospodarske realnosti na osnovi ekonomske teorije.

Kompetence:

  • globlji in kompleksnejši način razmišljanja o mikroekonomiji in analizi,
  • osvojitev zahtevnejše strokovne terminologije s področja mikroekonomije in analitičnega intrumentarija za boljše razumevanje ekonomskih procesov,
  • kritični pristop pri uporabi posameznih mikroekonomskih konceptov in modelov za reševanje problemov mikroekonomije,
  • razvita ekonomska intuicija in zmožnost kritične distance za boljše razumevanje mikroekonomskih zakonitosti in dogajanj, ne le v teoriji in idealnih laboratorijskih pogojih, temveč tudi v resničnih pogojih in praksi gospodarskih dogajanj,
  • sposobnost uporabe mikroekonomske teorije v poslovni resničnosti, tako na področju obnašanja potrošnikov kot tudi proizvajalcev, posebej pa glede določitve cen in količine proizvodnje in odločanja v pogojih negotovosti.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent obvlada ključne koncepte mikroekonomske teorije in razume pomen, vlogo in možnosti mikroekonomskega instrumentarija pri analizi mikroekonomskih pojavov in procesov. Uporablja deskriptivno, geometrijsko in matematično logiko, ki je potrebna za razumevanje mikroekonomske teorije in njene uporabe. Pozna možnosti uporabe mikroekonomske teorije v praksi, posebej s stališča menedžerskega odločanja. Končni študijski rezultat je boljše zaznavanje ekonomije s pomočjo kritičnega razmišljanja in obvladovanja kompleksnih mikroekonomskih problemov.

5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja in predstavitev seminarskih nalog v učilnici; samostojno učenje in raziskovalno delo študentov.
  • Predavanja o izbranih temah s področja mikroekonomske teorije in uporabe.
  • Seminarji – predstavitev rezultatov raziskovalnega dela študentov.
  • Samostojno učenje.
  • Raziskovalno delo študentov – obdelava izbrane kompleksne teme s področja mikroekonomske teorije in uporabe (analiza rezultatov, kritični pregled, potrditev/zavrnitev hipoteze).

6. Način ocenjevanja

Izvedba in predstavitev raziskave 50%
Pisni izpit 50%