Mednarodno poslovanje

Mednarodno poslovanje

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, hrvaški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Heri Bezić

1. Opis vsebine

 • Okvir in razmere, v katerih poteka mednarodno poslovanje, Internacionalizacija poslovanja
 • Konkurenčnost izvoza, Motivi, cilji in strategije izvoza, Pozicioniranje na tujem trgu, Organizacija izvoza, Deležniki izvoza
 • Načini in oblike nastopa na tujem trgu, Mednarodni poslovni običaji, izrazi in pravila
 • Izvozne procedure, Izvozna dokumentacija, Poslovna pogajanja pri izvozu, Oblikovanje izvoznih cen, Tveganja in zavarovanje pred tveganji v izvozu, Učinkovita plačila pri izvozu, Bančne garancije, Financiranje izvoza
 • Spodbujanje izvoza, Spodbujanje konkurenčnosti izvoza
 • Analiza izbranih tujih trgov

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Branch A. (2000): Export Practice and Management, Thomson Learning, London
 • Matić, B. (2003): Međunarodno poslovanje, Sinergija – nakladništvo, Zagreb
 • Andrijanić, I.(2001): Vanjska trgovina, Mikrorad, Zagreb
 • Ball, A. D.; McCulloch, H. W. jr. (1988): International Business, Business Publication, Inc., Plano, Texas,
 • Hrastelj, T. (1990): Mednarodno poslovanje, Založba Gospodarske vestnik, Ljubljana
 • Ljubić, F. (1994): Vanjska trgovina, Školska knjiga, Zagreb,
 • Publikacije UN (UNCTAD, UNIDO), WTO

3. Cilji in kompetence

CILJI

 • Cilj kolegija je študentom posredovati teoretično in aplikativno znanje o organiziranju in vodenju izvoza za dosego njegove večje konkurenčnosti.
 • Ob vse večji internacionalizaciji ekonomije in porastu tako klasične zunanjetrgovinske izmenjave kot tudi novih oblik mednarodnega poslovanja je nujno temeljito poznavanje mednarodnega poslovnega okolja, organizacije, načinov ter učinkovitih oblik izvoza.
 • Konkurenčnost izvoza predstavlja pomemben temelj in je tesno povezana s skupno gospodarsko konkurenčnostjo.
 • V času študija bodo študenti spoznali orodja in sodobne metode, s katerimi lahko uspešno povečajo izvozno konkurenčnost.

KOMPETENCE

 • Slušatelji bodo pridobili teoretično in aplikativno znanje o organiziranju in vodenju izvoza na višji ravni konkurenčnosti.
 • Pridobili bodo znanje in veščine o tehnikah, organizaciji, načinih in oblikah konkurenčnega izvoza.
 • Med študijem bodo spoznali orodja in sodobne metode, s katerimi lahko uspešno povečajo izvozno konkurenčnost.

4. Predvideni študijski dosežki

 • Študent bo popolnoma spoznal veščine, tehnike in metode mednarodnega poslovanja.
 • Študent bo prispeval tako k teoretičnemu kot tudi k praktičnemu razvoju mednarodnega poslovanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja o izbranih temah
 • Seminarji (izdelava seminarske naloge, ki se ukvarja z določenim kompleksnim problemom s področja obdavčevanja, predstavitev naloge pred študenti (PP) in diskusija)
 • Vaje
 • Samostojno učenje, raziskovanje in priprava na izpit
 • Konzultacije

6. Način ocenjevanja

 • Seminarska naloga (tekst, prezentacija, diskusija) - 40%
 • Aktivnost na predavanjih (diskusija, kritičko mišljenje) - 10%
 • Kolokvij(i) - 20%
 • Pisni / ustni izpit - 30%